Šta je Knjiga Znanja?

OBJAŠNJAVAJUĆA INFORMACIJA O

KNJIZI ZNANJA – ALFA KANALU – ZLATNOM DOBU

Naši Prijatelji,

Pošto je izgubila mnoge od svojih kvaliteta sa materijalnog, duhovnog i prirodnog stanovišta, naša planeta se ponovo restaurira. Događaji koji su proživljeni ili će tek biti doživljeni će ujediniti čovečanstvo u Totalnost, učinivši da ono dosegne Svest o Istini.

U ovom Poslednjem Dobu, Fokalne Tačke koje deluju u smeru istog cilja i Ideje su do sada prolazile kroz period pripreme. Međutim, sada je došlo vreme da se Ujedinimo sa rukom u ruci pomažući jedni drugima, i vreme da Služimo JEDNOM JEDINOM. Stoga će naš Svet puno dobiti ako se svi Ujedine pod svetlošću rada koji obavljaju.

Zlatno Doba je investicija u stoleća. Zapravo, svaki reformatorski Poredak je Zlatno Doba. Međutim, ovih 26.000 godina dug završni ciklus programa tranzicije ima pripremni program koji je drugačiji od ostalih perioda. Ovaj pripremni program je do sada tekao na sistematičan način. Najpre su Nebeske Sugestije prenešene putem Svetih Knjiga, Ujedinile našu planetu u Svesti o JEDNOM JEDINOM BOGU okupivši čovečanstvo u Totalnost Istine. Tokom procesa vremena i sve do danas, celokupna istina i Nebeske objave su bacale svetlost na ljudska bića na našoj planeti.

U ovom specijalnom Dobu, koje smatramo dobom medijumstva, istina se ispoljava u smeru dosegnute Svesti. Svi učinjeni napori i pozivi na Ujedinjavanje nisu pojava koja se tiče samo naše planete. Sistem ovog Finalnog Doba je Ujedinjavanje Univerzumske Totalnosti i Uređenja Kosmosa u jednu Celinu, stoga se ovo doba koje dolazi zove Zlatno Doba.

Zlatno Doba će bacati svetlost na nas u sutrašnjicama, u smeru naznačenom kao Jedan Jedini Bog – Jedan Jedini Poredak – Jedna Jedina Knjiga, i najaviti medijum u kojem će srećni ljudi živeti u Totalnosti bratske/sestrinske Totalnosti Sveta. Međutim, ima puno Pragova preko kojih će naša Planeta trebati da pređe do dosezanja Zlatno Doba za kojim se čezne. Tri Kosmička Doba su određena za ovaj prelazni period pripreme za Zlatno Doba.

Mi znamo da (Jedno Kosmičko Doba sadrži jedan vek). Naša Planeta, koja je uzeta u Program ubrzane Evolucije počev od 1900. godine, je dovršila svoje prvo Kosmičko Doba u godini 2000. To je Dvadeseti Vek. Drugo Kosmičko Doba sadrži XXI Vek a Treće Kosmičko Doba XXII Vek.

Zlatno Doba, za kojim se čezne i koje se želi a koje smo gore pomenuli, će odpočeti sa XXIII Vekom i uključiće Period od 7 Vekova. Ako imenujemo pripremne programe jedan po jedan, biće evidentno da se Zlatno Doba neće tako lako dosegnuti.

Ima (5) Stupnjeva u Programu Pripreme za Zlatno Doba. Svaki Stupanj sadrži jedno Doba. Navešćemo ih redom:

1. Ovo je Doba Pripreme, koje sadrži Period Svetih Knjiga.

2. Program Buđenja: Ovo je Dimenzija Prelaska koju trenutno živimo i Period koji nam je najavljen kao USKRSNUĆE. Naša Planeta se upravo sada nalazi u tom haosu.

3. Novo Doba: Ovde ćemo otići van Perioda na koje smo do danas bili naviknuti i tako će stupti u dejstvo Period Dosezanja Nepoznatog – Rada – Istraživanja – Shvatanja. Dva Kosmička Doba će doživeti ovaj Period.

4. Zlatno Doba: Uključuje život unutar perioda od 7 Vekova. Tokom ovog perioda, direktna Realizacija Univerzumske Spoznaje i Ujedinjavanje će se ostvariti shodno Jedinstvu i Totalnosti, i tako će doći do osvedočenja o postojanje Mehanizma – Sistema – Zlatnog Doba – Realnosti koji još nisu shvaćeni na našoj Planeti a koje pokušavamo da predstavimo, i krila će se Svesno otvoriti ka Nepoznatom.

5. Doba Svetslosti: Ovo Doba, koje će otpočeti posle Zlatnog Doba, se zove Doba Svetlosti. Ovo je doba koje stupa u dejstvo posle XXX Veka, i direktni Poredak Allaha je tada u dejstvu.

Ljudi koji se pripremaju na ovoj stazi, od sada će biti Članovi Esencijalnog Osoblja ovog Sistema. Sada, ovu Univerzumsku Stazu Svetlosti mi zovemo Zlatno Doba. U medijumu u kojem momentalno živimo, finalni periodi pripreme za divne dane Sutrašnjica su nastupili na ubrzani način.

Mi svi sada znamo da će Doba koja ćemo doživeti biti veoma različita od Doba koje smo već doživeli. Međutim, ova promena i razlike uzrokuju puno bola u svakoj sekciji naše planete, i ljudi se takođe menjaju sa vremenom koje se menja. Čovečanstvo koje prolazi kroz haos svesti se priprema za Zlatno Doba Sutrašnjica.

Ovo je period tranzicije. U ovom periodu, ima puno Fokalnih Tačaka i Asocijacija koje su osnovane širom naše planete sa ciljem masovnog ubrzavanja procesa postizanja Spoznaje, Buđenja i Pročišćavanja Totalnosti ljudi i pripremanja čovečanstva za Zlatno Doba. Mi, kao Centar Universzumskog Ujedinjavanja Svetske Bratske Unije, smo škola koja služi na Univerzumskoj Stazi već 30 godina.

Mi imamo Knjigu koja se zove Knjiga Znanja. Na našim seminarima, mi objašnjavamo javnosti poglavlja ove Knjige. U okviru naše Misije, Dužnost nam je da kažemo i predstavimo ove Univerzumske Programe dimenziji celog Sveta.

Osnivanje naše Asocijacije i Fondacije na Svetu, zvanično je obavljeno 1993. Međutim, mi smo bili u kontaktu sa celim Svetom tokom 30 godina. I od 1950., ceo Svet je očekivao ovu Knjigu Znanja.

Sada bismo želeli da damo više detalja i objašnjavajućih informacija o izvesnim karakteristikama Knjige Znanja. Diktiranje KNJIGE ZNANJA je počelo 1.11.1981. od strane Kosmičke Federalne Skupštine Realnosti Ujedinjenog Čovečanstva Anatolijskoj Turskoj kroz Kanal Alfa.

Međutim, Knjiga Znanja nije bila otkrivena Čovečanstvu tokom 3 godine jer Zajednica nije za to bila spremna. U 1984. godini, brojne Duhovne Fokalne Tačke su bile osnovane širom Sveta na stazi Jedinstva i Realnosti, i primili smo komandu da zajednici otkrijemo i predstavimo Knjigu. Mi sada služimo čovečanstvu kao asocijacija i Fondacija. Knjiga Znanja je bila primana tokom 12 godina, prikupljena u Knjigu, i takođe prevedena na Engleski.

Centralna Unija Sunca – Veće Univerzumskog Uređenja – Veće Ujedinjenog Uređenja, rade kolektivno kao triplet. Ovo se zove Dimenzija SveMilostivog, to jest Sistem. Alfa Kanal, koji predstavlja direktni Reflektivni Mehanizam Allaha, je povezan na tu dimenziju. I sve Svete Knjige do danas date našoj Planeti, to jest (Stari Zavet – Davidovi Psalmi – Novi Zavet – Kuran) su bile otkrivene kroz ovaj Kanal.

Ove Knjige su Svete Knjige, koje Obrazuju, Treniraju, Podižu Svest i Integrišu. Iako je Knjiga Znanja diktirana kroz isti Kanal, to nije Knjiga koju bi trebalo bogoslužiti. To je Knjiga koja otkriva sve Tajne i Činjenice, i objašnjava Čovečanstvu razloge za do sada pređene staze. Knjiga Znanja je takođe Knjiga Istine i JEDINSTVA, koja u sebi okuplja Frekvencije svih do sada poznatih Svetih Knjiga.

Ova Knjiga je diktirana Tehnikom koja se zove (Svetlost-Foton-Ciklon) Tehnika, koju Naša Planeta još ne poznaje. Shodno ovoj tehnici, Energija Vremena se ubacuje na Frekvencije Slova. Stoga, dok čitate Knjigu vi je razumete, i primite izvesne Informacije već prema vašem nivou. Zatim se to briše iz vaše memorije. Jedino grubo Znanje ostaje. Druge Svete Knjige vi možete da zapamtite. Međutim, čak niti jednu stranicu ove Knjige ne možete da zapamtite. Znanje izmiče memoriji, jer je Knjiga povezana na energiju vremena. Ovo je Specijalna tehinka.

Rečeno nam je da će ova Knjiga važiti 19 Vekova, i bila je diktirana tako što je predstavljena kao Jedna Jedina Knjiga sutrašnjica. Knjiga Znanja se takođe zove Kosmička Knjiga ovog Poslednjeg Doba. I dok se Knjiga čita, samo njoj Svojstvene funkcije se aktiviraju.

Oni koji čitaju ovu Knjigu su povezani na Centralni Sistem Ujedinjene Realnosti, i ona obezbeđuje otvaranje Univerzumskih Fajli u mikro arhivama. Na ovaj način se Realnost upoznaje sa Pojedincima. I svakog ponaosob ona trenira shodno ličnim potrebama. I dužnosti se dodeljuju shodno ličnim kapacitetima. Iz ovog razloga smo zamoljeni da distribuiramo sveske do najudaljenijih mesta.

I tokom 30 godina, različiti delovi na celom Svetu su se susreli sa sveskama. Ako neprekidno čitate Knjigu Znanja, možete najmanje 10 poruka da otkrijete na jednoj stranici, različitim tumačenjem Informacija prisutnih na njoj a shodno Svesti koju ste postigli; i vremenom ćete uočiti kako otkrivate Informacije koje do tada niste zapazili.

Traženo je da se ova Knjiga, objavljena 1996. godine pod imenom Knjiga Znanja, prenese prijateljima na našoj Planeti koji dele isto gledište. Kolektivno delovanje uz integrisanje Znanja, i Ujedinjenje, je jedna jedina želja kako nas tako i Univerzumskih Prijatelja. Ova Knjiga, shodno Informacijama koje su nam date, je Knjiga pripremljena za 7.000.000.000 Ljudskih Svesti. I svi oni koji studiozno čitaju Knjigu dobijaju odgovore na sva svoja pitanja.

U slučaju da ste misionar, ako se šifra vašeg genskog programa ujedini sa šifrom koja među milionima skrivenih šifri u ovoj Knjizi pripada vama, uspostavlja se direktna veza i vi se povezujete sa Sistemom. Najpre vaš kanal koji se otvara preuzima dužnost da vas trenira. Kasnije vam se dodeljuje istinska dužnost. Ovo je specijalnost Knjige.

Ljudi koji ne mogu direktno da privuku Kosmičke Talase putem sopstvene svesti, bude se pomoću Knjige Znanja. I ovaj Sistem je direktni program Kozmoza. I od 1960. naš Svet se priprema pomoću Kosmičkih Uticaja iz 10. dimenzije koji nose evolucijske energije. Na taj način, nekoliko Fokalnih Tačaka je stupilo u dejstvo na našoj Planeti. Međutim, sada je došlo vreme za Ujedinjavanje.

Druga karakteristika Knjige je da su celokupne Frekvencije Starog Zaveta, Davidovih Psalma, Novog Zaveta, Kurana i Filozofija Dalekog Istoka, koje su do danas otkrivene našem Svetu i koje su poznate kao Svete Knjige, ujedinjene sa Energijom Fokalne Tačke Svemoćne Energije; i da je tih 6 Frekvencija ubačeno na sva slova Knjige kao Celina. Međutim, kao što smo ranije rekli, ova Knjiga nije Knjiga koju bi trebalo bogoslužiti. To je Knjiga Vodič. Stoga je Knjiga poklonjena našoj Planeti kao Knjiga celokupnog Čovečanstva.

Nebeski Autoriteti takođe zovu Knjigu Znanja, pripremljenu shodno Projektu Alfa Ulaz – Omega Izlaz, Knjigom SPASA. Jer, tek Frekvencije svih Svetih Knjiga ujedinjene u ovoj Knjizi vam omogućuju da apsorbujete 76. energiju, što je totalna frekvencija Kanala OMEGA sastavljenog od 9 Slojeva.

Svaki Solarni Sistem je obavezan da obavlja Evoluciju u svojoj dimenziji. Naša Evolucijska i dimenzija Izlaska je SATURN; odatle se obavlja Prelazak u Omega. 6. Dimenzija, Nirvana, je Dimenzija Besmrtnosti. 7. dimenzija je finalna Evolucijska granica Čovečanstva i to je Saturn. To jest, Ljudska Svest koja može dotle da dosegne, potražuje svoju Duhovnu Energiju kao Istinsko Ljudsko Biće i stiče pravo da izađe iz Omega.

Knjiga Znanja je jedina Knjiga koja će vas postepeno naviknuti na Frekvencije ovih Univerzumskih Dimenzija i tako osposobiti da lako uđete u te Dimenzije. Znamo da su, u Programu ovog finalnog Prelaska, 3 Kosmička Doba poklonjena Našoj Planeti za Spas Čovečanstva. (Svako Kosmičko Doba sadrži 1 Vek). Naša Planeta koja je uzeta u ekstremno ubrzan program Evolucije počev od 1900. dovršava svoje prvo Kosmičko Doba sa godinom 2000. To je XX Vek.

XXI i XXII Vek će biti godine drugačijih testova za Naš sveta. U XXIII Veku, Istinska Osnova željenog ZLATNOG DOBA će biti postavljena. Zlatno Doba će biti osnovano zaključno sa XXX Vekom, i posle toga će Realnost Ujedinjenog Čovečanstva napustiti platformu pošto će Dovršiti svoju Misiju. Knjiga Znanja je direktna KNJIGA GOSPODA. Iz tog razloga je diktirana kroz ALFA Kanal.

U XXX Veku, Realnost Ujedinjenog Čovečanstva će preneti Knjigu Znanja u njen (Istinski Izvor), to jest u GOSPODNJI Poredak. I Gospdnji Poredak će koristiti ovu Knjigu narednih 9 Vekova kako bi privlačila Energiju Vremena. Nakon tog Perioda, period Knjiga će biti završen i Knjiga će biti položena u arhivu. Posle toga će druge različite Tehnologije stupiti na snagu.

Mi smo vam ovde izneli Kratku Istoriju Knjige Znanja. Međutim, ova Knjiga takođe ima specifična Operativna Uređenja još od vremena kada je otrivena iz svog izvora. Sada bismo želeli da vam malo govorimo o ALFA Kanalu:

1. ALFA Kanal je Direktan Kanal Gospoda; to jest to je Kanal ALLAHa. I to je Konstantan, nepromenljiv Kanal. Međutim, projekcija ovog kanala se pomera ka Severu usled rotacije našeg Sveta oko svoje ose nagnute za 23 stepena. Danas, projekat buđenja naše cele Planete putem Kosmičkih Uticaja je finalna primena 6000 godina dugog programa.

2. Prvih 2000 godina su period MOJSIJA. U tom periodu, Evolucijske struje su davane našoj celoj planeti pomoću Kosmičkih Uticaja, upravo kao danas. Oni koji su apsorbovali te struje su jedan po jedan detektovani, i u njihovoj drugoj inkarnaciji (zbog programa refleksije iz bliskog plana sa čoveka na čoveka) svi zajedno su otelotvoreni na Dalekom Istoku. Sa ovim programom, naša Planeta se po prvi put direktno susrela sa BOŽJOM Energijom. Ovaj program pokriva period od prvih 2000 godina i zove se Prvi Poredak Allaha.

3. Program MOJSIJA se zove Drugi Poredak ALLAHa. U tom Periodu, pošto je vertikalna projekcija ALFA Kanala projektovana na Piramide u Egiptu i na Nil, MOJSIJE je otelotvoren u Egiptu. Shodno svojoj dužnosti, MOJSIJE je Starim Testamentom uručio direktno Znanje Realnosti kao Kabala Znanje. Ovaj 2000 godina dug program je trajao do perioda Isusa.

4. Kao što je poznato, da bi se Svest Razvijala, prvi korak je Ljubav, zatim Znanje. Stoga je ISUS, preuzevši progam Ljubavi, ujedinio Ljudska Bića u Svesti o Jednom Jedinom BOGU. Zato Novi Zavet nosi frekvencije Ljubavi. Kasnije, sa Znanjem datim u Kuranu, MOHAMMED je formirao Svetski sistem življenja. U tom periodu, ALFA Kanal se pomerio na sever, do iznad Jerusalima – Meke i Medine, i program ISUSA i MOHAMMEDA su stupili na snagu kao Treći Poredak ALLAHa. Sa Periodom MOHAMMEDA, period Svetih Knjiga i Proroštva se okončao. Posle toga, Čovečanstvo je prepušteno svojim Knjigama tokom 1500 godina i očekivalo se da shvati Istinu.

5. Sada, u godini 2000., program od 6000 godina se završio i ljudskim bićima se sve jasno objašnjava. Zato što je ALFA Kanal trenutno iznad ANATOLIJSKE TURSKE, KNJIGA ZNANJA je stupila u dejstvo iz Turske. Tako se, otvorenim objašnjavanjem Čovečanstvu putem KNJIGE ZNANJA, postavljaju Osnove Države Sveta sutrašnjica. I ovaj Poredak se zove Četvrti Poredak ALLAHa. Dozvolite da ponovimo, Knjiga Znanja, pripremljena shodno projektu ALFA Ulaz – OMEGA Izlaz, se takođe zove Knjiga Spasa. Međutim, to nije Religijska Sveta Knjiga koju bi trebalo bogoslužiti. To je Knjiga Vodič.

6. Čovečanstvu koje je Depresivno unutar intenzivnih programa ovog finalnog doba, Knjiga Znanja objašnjava razlog za depresiju i olakšava je vodeći ka logičnim Mislima. Mi smo vam sve objasnili, jer naš rad na ovoj stazi to obuhvata. Ovo je Program Ujedinjavanja.

U ovom programu pripreme za Zlatno Doba, sa rukom u ruci i u Totalnosti Srca i u Miru, ostvaruje se saradnja sa prijateljima koji su u stanju da vide Svetlost koja je usmerena na čovečanstvo. Do danas uložene investicije u Zlatno Doba, sada počinju da daju rezultate. Naš ceo Svet, koji se priprema za medijum Spasa, prolazi kroz svoj test. To je Program. Zlatno Doba koje želi da se stvori na osnovama Razumevanja, Ljubavi, Tolerancije, Odgovorne Svesti i Lepote, u budućim godinama će doneti našoj Planeti Cvetne i Srećne Sutrašnjice bez Ratova.

Polazeći od ovog stanovišta, naša je Najveća želja da zajedno oformimo prsten sveta, sa rukom u ruci, na Stazi Svetlosti. Dok se ne sretnemo na stazi Svetlosti, sva naša Ljubav je za vas.

V. Bülent Çorak

Predsednik
BOJE KOSMIČKE AURE

KNJIGA ZNANJA


Sa P.I.P. Tehnikom se određuje položaj živih bića i neorganskih materijala unutar svetlosnog spektra na zemlji. U bojama aure identifikovanim ovom tehnikom, postoji skala boja koja počinje sa crvenom i proteže se do ljubičaste.

Oni koji se bave ovom oblašću nauke, potvrdili su svojim istraživanjima da nijanse crvene indiciraju niži a nijanse ljubičaste pak viši nivo energije. Studije svetlosnong spektra obavljane ovom tehnikom su takođe otkrile vezu između zlatne boje i visokog nivoa duhovnosti.

Boje izvan ovog spektra pripadaju energijama koje se ne odnose na ovaj svet. Mi ih zovemo kosmičkim energijama. To su frekvencije nepoznate svetu.

Tokom eksperimenata na KNJIZI ZNANJA obavljenih 2004. od strane "SUPRA Istraživačke Fondacije" u Indiji, putem P.I.P. Tehnike za vizualiziranje energije koju je razvio Harry Oldfield, utvrđeno je da se aura knjige u potpunosti sastoji od kosmičkih boja izvan spekra boja koje se odnose na svet.

Utrvđeno je da intenzivna narandžasta boja Knjige Znanja, koja je balansirana zlatnim bojama uočljivim na P.I.P. fotografijama, pripada frekvencijama izvan sveta i na osnovu dalje obavljenih eksperimenata to je pripisano činjenici da je Knjiga Znanja izvor kosmičke energije koja je jedinstvena i ne tiče se sveta.

Te studije su takođe pokazale da frekvencije Knjige Znanja dovode do pozitivnih promena u njenom okruženju, nezavisno od parametara koji se koriste.

Na dole priloženim fotografijama možete videti boje kosmičke aure istih stranica Knjige Znanja, koje su pravljene svakog dana te tako sadrđe promene frekvencije energije paralelno energiji vremena.
  • SVA uvodna predavanja o Knjizi Znanja su besplatna i otvorena za javnost. Na njima ćete čuti najosnovnije informacije o Knjizi i njenom planetarnom programu ujedinjavanja. Takođe, oni koji žele će dobiti na poklon Uvodni Set od 3 poglavlja iz Knjige Znanja, kako bi imali priliku da dožive njenu energiju i informacije.