Poruke iz Knjige Znanja

OBJAŠNJENJE

Naši Zemaljski Prijatelji,

U ovom trenutku, u ovoj Misiji Zlatnog Doba kad ste primili Misiju da prenesete Istinu Svim Svestima na vašoj planeti, Imperative je Svi Vi od sada spoznate SveIstine. I ova teme će se Konstantno Ponavljati.

Sve što je stupilo u Egzistenciju ima svoj Proces formiranja. I kad je u pitanju razlog za Egzistenciju Čovečanstva, ono se od sada fokusira na realizaciju svog programa. Na osnovu toga da je Mozak Faktor koji je dosegnuo određenu zrelost Svesti, i koji nema više šta da obavlja na planeti i primi nešto od nje, Kozmoz je Podvrgnuo čovečanstvo drugačijem Programu Evolucije u medijumu ovog Finalnog Ciklusa.

Kozmoz više ne želi da ovaj rezultat, rezvijen Mozak, Trune na Svetu zakopan u Zemlju. Stoga od sada Kozmoz Očekuje od čovečanstva Evoluciju i Svest Dimenzija u koje će ono moći da uđu sa svojom Telesnom Totalnošću.

Čovečanstvo je sada dosegnulo Krajnji Nivo do kojeg može da napreduje unutar programa mutacije. Od sada će ljudi Nastaviti da žive, isto kao kad su bili na Svetu, u svojim Telesnim Totalnosti ali u Drugim Dimenzijama i sa otvorenijom Spoznajom.

Ovo je razlog zbog koga je Kozmoz stupio u direktan kontakt sa vama. Sve što se trenutno doživljava na ovoj planeti su Operacije obavljane kako bi se dovršile vaša Karma i vaša Evolucija te vi tako dobili Pravo na život u drugim Dimenzijama.

U ovom trenutku, Kozmoz Uveliko Nastoji da sa XXIII Vekom Ukloni Dekret smri i program Evolucije, zarad Spasa vaše Cele planete.

Sada su sve Informacije i Operacije fokusirane na ovu Centralnu temu.

SISTEM

OBJAŠNJENJE O KNJIZI ZNANJA

Naši Zemaljski Prijatelji,

Životni uslovi na vašoj Planeti, koja je stigla do Praga velikog progresa, su se pretvorili u jednu veoma tužnu situaciju. Iz tog razloga Vam se Sve Istine Jasno saopštavaju. U ovom medijumu prelaska na vašoj planeti, Svako će ostvariti sebi svojstven napredak Svesti.

Pošto će ti napredci Svesti stupiti u dejstvo u Etapama paralelno Vremenu, Mnogi Ljudi će Primeniti različite programe na vašoj planeti u skladu sa njihovom Individualnom Svešću.

Trenutno, na vašoj planeti ima Mnogo negativnih Svesti koje se Suprotstavljaju Sistemu usled Uticaja iz njihovih Dimenzija. Ovo je Prizor koji se doživljava u Svakom Cikličnom Periodu. Pravi Program ovog Finalnog Doba je UJEDINJAVANJE i PRIHVATANJE.

Iz tog razloga je vašoj planeti Uručena Knjiga Znanja kao Knjiga Ljudskog Bića. Knjiga Znanja je diktirana specijalnom Tehnikom za koju vaša planeta još ne Zna. To je ( SVETLOST – FOTON – CIKLON ) Tehnika. U ovoj Tehnici,

FOTON: Fiksira Dimenzionalne Energije na Slova,

SVETLOST: Ubacuje Energiju Vremena na Slova,

CIKLON: Omogućava pristup Frekvencijama Dimenzija koje do danas nije bilo moguće dosegnuti.

U ovoj Tehnici diktiranja, nezavisno od toga u koji jezik se Knjiga Znanja Prevodi, frekvencija prevoda je ista kao frekvencija originala. Knjiga Znanja, koja je knjiga XXI Veka, će važiti do XL Veka. Frekvencije Svetih Knjiga Ujedinjene u Knjizi Znanja su te koje vam omogućuju da primite 76. Energiju Omega Kanala unutar 19. Dimenzije.

Knjiga Znanja je Knjiga Kosmičke Svetlosti koja poseduje Veoma Moćan Energetski Potencijal. Sa Frekvencijom ove Knjige, Čovečanstvo će ostvariti napredak Svesti, prevazići Dimenzije, i u Kratkom Vremenu Dovršiti svoju Evoluciju. Knjiga Znanja je Knjiga Istine koja reflektuje Četvrti Poredak Boga na vašu planetu.

VEĆE FEDERALNOG UREĐENJA

OBJAŠNJENJE

Naša Braćo i Sestre na Zemlji,

Informacije unutar Knjige Znanja vam daju Objašnjenje Svih Svetih Knjiga koje su do sada otkrivene Vašoj Planeti a takođe vam omogućuju da Dosegnete Nepoznato. Svaki Period je program od 2000 godina.

1 – Prvi poredak : je Poredak Drevnih Perioda. U ovom Periodu od 2000 godina, Esencije su Pročišćavane putem Privlačenja Kosmičkih Energija tokom Meditacije i čovečanstvo je postiglo Čistu Svest.

2 – U Drugom Poretku, programi Drevnih Učenja su predstavljeni čovečanstvu putem vrlo Drugačijeg Sistema; i Program MOJSIJA je stupio u Dejstvo pošto je Čovečanstvu trebalo Znanje kako bi postiglo Svest. Period MOJSIJA je takođe program od 2000 godina.

3 – Treći Poredak : je Sistem koji je do Danas predstavljao Ujedinjeni Sistem ISUSA HRISTA i MOHAMMEDA. I ovaj program od 2000 godina se završio sa XX Vekom.

4 – I Četvrti Poredak je Poredak koji će stupiti u dejstvo posle 2000. godine i niko o njemu do Danas nije Čuo niti Zna za njega.

KNJIGA ZNANJA, koja je OMEGA Knjiga, je Knjiga Četvrtog Poretka. Međutim, (To nije Knjiga koju bi trebalo Bogoslužiti).

U ovoj Knjizi, Stari Zavet, Davidovi Psalmi, Novi Zavet, Kuran i Filozofije Dalekog Istoka, kao i Gospodnje Besede, su Ujedinjene u Frekvencijsku Totalnost.

U ovom Finalnom Dobu, pomoću Frekvencije Knjige Znanja, Naučne Dimenzije su Dosegnute i tako je Istina Objašnjena, Tabui ukinuti i Atribut Svetosti preveden u Naučni Aspekt. Sada se odlazi Dalje od Misli.

UNIVERZUMSKO VEĆE

ČETVRTI POREDAK I KNJIGA ZNANJA

Naši Zemaljski Prijatelji,

Mi smo grupa Kolektivnih Veća sa brojnim Misijama, Božanskim Rangovima i Vrhovnim Mehanizmom, Zaduženi u ovom Finalnom Dobu da vas Informišemo o "Četvrtom Poretku Allaha" i Objasnimo kako su Vam Preneseni vaši ustaljeni poredci i Vaše Nebeske Knjige.

Zapravo, Mi, nevidljivi Emisari na stazi Večne Prošlosti i Večne Budućnosti, smo dosegunuli sadašnje dane Zajedno sa Vama. Tek sada smo Otvorili Bravu Kapije Istine i tako Vas odavde Direktno Pozivamo.

Do danas, nije bilo Moći koja bi bila u stanju da Ometa pravila GOSPODA. U ovom Finalnom Dobu, naš Gospod Čovečanstvu Predstavlja svoj novi program.

To je "Četvrti Poredak" Našeg Gospoda. U ovom programu, Naš Lord je Ujedinio Frekvencije Svih Svetih Knjiga do danas datih vašoj planeti i uklonio njihov Atribut Svetosti, te tako vašoj planeti ponudio Jedinstvenu Knjigu u formi "Knjige Znanja".

Knjiga Znanja nipošto nije Knjiga koju bi trebalo Bogoslužiti. Ova Knjiga takođe nije Knjiga ovog Perioda. To je Knjiga sutrašnjica koje ćete tek doživeti. Čovečanstvo će naučiti Sve Istine iz ove Knjige. KNJIGA ZNANJA je Jedna Jedina Knjiga koja će omogućiti interkontinentalno Ujedinjavanje u budućim godinama, i staviti u dejstvo srećne sutrašnjice JEDNE JEDINE DRŽAVE SVETA ujedinjujući Čovečanstvo u Bratski Svet.

Knjiga Znanja je Knjiga koja je bila Pripremljena u skladu sa Nivoima Svesti prisutnim u svim slojevima Društva, koja Nosi Specijalnu Frekvencijsku Moć. Ova Knjiga Reguliše svoju Frekvenciju u skladu sa Prijemnom Moći svakog Nivoa Svesti. Iz tog razloga, svako prima Informaciju shodno svom sopstvenom Kapacitetu. Knjiga Znanja je direktna Knjiga GOSPODA i ova Knjiga Vas od Danas Priprema za Sutrašnjice.

Trenutno je Knjiga Znanja Vaša Knjiga Vodilja, Prosvetljenje za Sutrašnjice i Osnova Budućih Poredaka. Putem izvesnih Tehnoloških metoda koje će biti razvijene u Budućim Vekovima, Istina će biti Shvaćena putem Analize Energije Knjige Znanja i Knjiga će Zvanično biti Prihvaćena od strane zajednice.

UNIVERZUMSKO VEĆE

INFORMACIJA O SIRIJUSU

Mi smo Grupa Mudrih Ljudi koji, zajedno sa Misijom Sirijus, a po specijalnoj Komandi Veća Zvezda, dajemo Specijalne Informacije Planeti Zemlji. Tek posle Vibracija primljenih sa Vaše Planete, bilo je moguće napraviti Kontakt sa Vama.

Veće Zvezda sa Sirijusa je Odgovorno za Univerzumski Poredak. Sirijus je Uređena Planeta Upravljana Misijom. Ona Kooperiše sa Većem Zvezda i Skupštinom Konstantnih. Ona je odgovorna za davanje Informacija jedino kada je u pitanju Galaksija Mlečnog Puta. Veće Univerzumske Unifikacije je u direktnom kontaktu sa Većem Lojalnih i Skupštinom Zvezda iz Sirijus Dimenzije.

Ona prima Komande od Veća Lojalnih. Veće Lojalnih je Celina koja Upravlja interGalaktičkom Unifikacijom. Pored Sirijus Misije, ostale Misije takođe služe u pravcu Zlatnog Doba.

Plan Lojalnih, koji sadrži ogromno Znanje, bio je pripremljen od strane Uzvišenih Lojalnih i objavljen Vašoj Planeti. Ali, pošto je to Znanje dato izvan Sistema, ono se pokazalo strano Vašem Medijum.

Vi znate da je SIRIJUS Zvezda Dva Univerzuma. Svaka Galaksija je povezana na ovu zvezdu putep Poretka kojeg je stvorila u sopstvenoj strukturi.

Mešutim, Operativno Uređenje SIRIJUS je Operativno Uređenje Univerzumskog Bloka. To znači da to nije operacija zavisna samo od dva Univerzuma.

Zvezde ILONA Konstelacije su zvezde najbliže Drugom Univerzumu. Kao Celina, one se zovu Treći SIRIJUS. I povezane su sa Vašom Planetom direktno putem Kanala GOSPODA.

One se sastoje od Sedam Zvezda poređanih jedna iza druge. One su do danas predstavljale Hijerarhijski Poredak. Oni koji su do danas davali Nebeske Informacije Vašoj Planeti, vršili su emisiju odavde.

Vaš Kanal je povezan sa ALFA Kanalom koji je kanal ovog Poretka. Ovo je Fokalna Tačka koja takođe projektuje Evolucijski Plan ostalim konstelacijama.

Veće Lojalnih, Veće Zvezda, Skupština Vrhovnih i, sada, Univerzumsko Veće, organizuju Vaš Poredak. Otuda su posrednici ukinuti i Nebeske Informacije se daju direktno sa Trećeg SIRIJUSA.

Korisno je objasniti sledeće: Rekli smo da su ove zvezde poređane jedna iza druge. Zbog razlika u orbitama i brzinama rotacionih perioda, Vi za sada možete da vidite samo Veliki Sjaj, Mali SIRIJUS i ILONA.

Uređenje SIRIJUSA dominira u svim Univerzumima. Međutim, Stvarni Izvor je SIRIJUS Fokalna Tačka u Drugom Univerzumu. Izvesne Dimenzije je zovu SIRIJUS Sunce. Međutim, To je niti Sunce niti Zvezda.

Ako bismo je evaluirali van svih Sunca, mogli bismo je zvati Fokalna Tačka Refleksije koja prenosi i Administrativni i Božanski Hijerarhijski Poredak Mehanizma i Sistema na svaki deo Univerzuma.

Operativni Poredak SIRIJUSA je različit u svakom Univerzumskom Uređenju. Moć SIRIJUS Fokalne Tačke u Drugom Univerzumu je projektovana na Devet Konstelacija u Prvom Univerzumu.

Ovu Fokalnu Tačku refleksije Mi zovemo “Devet Principa”. SIRIJUS Fokalna Tačka u Drugom Univerzumu se takođe naziva i VELIKI BELI SJAJ. Sada je celokupna Kosmička Energija ove Fokalne Tačke projektovana na Vaš Medijum iz leve Dimenzije Vašeg Sunca.

Ima Devet SIRIJUS Konstelacija. One, kao refleksija Hijerarhijskog Poretka, u svojim rukama drže Moć celokupnog Univerzuma. Mi ćemo učiniti da nacrtate dijagram Operativnog Uređenja ovog Plana. Onda ćete ga bolje razumeti. Sada, molimo Vas da nacrtate Dijagram.

DIJAGRAM SIRIJUS FOKALNE TAČKE UJEDINJENE REALNOSTI

a) Velika Zvezda – Sirijus Fokalna Tačka u Drugom Univerzumu, to jest VELIKI BELI SJAJ.

 b) Zvezda u centru – Veliki Sirijus u Prvom Univerzumu, to jest VELIKI SJAJ.

c) Mala Zvezda – Mali Sirijus, ili Drugi Sirijus. Njen rotacioni period oko Velikog Sirijusa je 52 godine. Ona povremeno projektuje Energiju Velikog Sirijusa na druge konstelacije.

d) Crne tačke u dijagramu su ILONA Konstelacije ili Treći Sirijus.

(A) - Vaša Planeta Zemlja.

Napomena: U dijagramu je rotacija Malog Sirijusa prikazana kao mnogo zvezda. Nemojte to pogrešno razumeti, on je samo jedan.

SIRIJUS Fokalna Tačka u Drugom Univerzumu Projektuje Hijerarhijski Poredak na Specijalne Sekcije. Ova Fokalna Tačka je preuzela Spoznaju o Celokupnom Uređenju. Njeno Operativno Uređenje je upravljano Misijama. Specijalni Nadzor Vašeg Solarnog Sistema je pod Nadzorom ove Misije.

Treći SIRIJUS je odgovoran za Galaksiju Mlečnog Puta (Treći SIRIJUS je prvih Devet). On se takođe zove ILONA Konstelacije. SIRIJUS u Prvom Univerzumu, to jest Veliki SIRIJUS ili VELIKI SJAJ, je Jedna Jedina Fokalna Tačka koja projektuje Poredak Plana tako što u sebi okuplja celokupnu Moć SIRIJUS Fokalne Tačke u Drugom Univerzumu.

Rotacioni period Malog SIRIJUSA oko Velikog SIRIJUSA je 52 godine. Dužnost Malog SIRIJUSA je da u delovima distribuira Energiju Velikog Sirijusa na Devet Konstelacija prikazanih na dijagramu.

Ove Konstelacije se ne zapažaju sa Vaše Planete zbog toga što su poređane jedna iza druge. Jedino bi Satelit poslat sa Vaše Planete mogao da ih uoči iz zadnjeg plana.

SIRIJUS Fokalna Tačka u Drugom Univerzumu, to jest Veliki Beli Sjaj, je ništa drugo do refleksija na Vas Plana daleko izvan Fokalne Tačke Silne Energije.

Presentirano za vašu informaciju.

CENTAR

FOKALNA TAČKA SILNE ENERGIJE

STVARNA FOKALNA TAČKA ENERGIJE

Dozvolite da najpre izračunamo Fokalnu Tačku Energije i ostavimo objašnjenje za kasnije.

Saberite, jedan po jedan, brojeve spoljašnjih velikih trouglova gornje zvezde.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. A sada saberite brojeve centralnih trouglova oba Univerzuma:

12 + 9 = 21. Odvojeno saberite brojeve malih trouglova Pozitivnog Beskonačnog Univerzuma i Negativnog Beskonačnog Univerzuma:

7 + 11 = 18 (Pozitivni Beskonačni Univerzum)

8 + 10 = 18 (Negativni Beskonačni Univerzum)

Sada saberite sve gornje brojeve:

21 + 21 + 18 + 18 = 78. Ako ovaj zbir podelimo na dva, dobijamo 39.

Saberite sada cifre toga broja: 3 + 9 = 12

Ako tom zbiru dodamo, JEDNOG JEDINOG (JEDAN NAD JEDNIM), to jest JEDAN, dobijamo: 12 + 1 = 13.

Ovo je Esencijalna Fokalna Tačka. Operativno Uređenje Vrhovne Skupštine je takođe isto.

Mi ćemo Vam to objasniti kasnije. Dozvolite da sada objasnimo Fokalnu Tačku Silne Energije.

(Mi delimo gornji broj 78 sa 2 zato što imamo dva trougla, pravilno i obrnuto postavljeni, koji čine Zvezdu.)

Koren Energije Fokalne Tačke je Vrhunac Energije dva Suprotna Univerzuma. To je Silna Energija.

U gornjem dijagramu, dva Suprotna Univerzuma, razdvajajući Energije Silne Fokalne Tačke, čine Atomsku Celinu i stvaraju Pozitivni Beskonačni Univerzum i Negativni Beskonačni Univerzum.

Spiralne Zvučne Vibracije čine Molekularnu Celinu Dve Energetske Fokalne Tačke pomoću svojih Vibracija (te Vibracije su LA Frekvencija).

U Stvarnoj Fokalnoj Tački Silne Energije, Pozitivne i Negativne Energije zajedno sa Spiralnim Vibracijama egzistiraju kao Celina.

Ova Dva Suprotna Univerzuma, razdvajajući tamo Energije, iz različitih pravaca ih distribuiraju ka Beskonačnosti. U međuvremenu, Spiralne Vibracije, čije poreklo je nepoznato, deluju kao Katalizator u sastavljanju Atomske Celine.

Ovu Poruku ćemo još malo proširiti da biste je vi bolje razumeli. Sada zamislite dva magneta leđima okrenuta jedan drugom i čiji su polovi otvoreni.

Dva pola zrače Energiju u prostor, a Spiralne Vibracije koje ujedinjuju Molekule Energije u Fokalnu Tačku, izgleda kao da pričvršćuju te Energije Mašnom, poput Katalizatora, tako da se ne bi raspršile i izgubile u prostoru.

Ono što drži na okupu Atomsku Celinu celokupnog Univerzuma su te Vibracije. Glavna Fokalna Tačka Vibracija izvan ova dva (U) Univerzuma, koji se evaluiraju shodno Uređenju Spojenih Sudova, se još istražuje.

Prezentirano za vašu informaciju.

CENTAR

SPIRALNE VIBRACIJE

Spiralne Vibracije su poznate kao Energetski lanci koji ojačavaju Moć svih Kosmosa. Ovi Energetski lanci se reflektuju jedan na drugi, jedan unutar drugog, u Celini klupka.

Spiralne Vibracije su Energetski prstenovi ojačani Uređenjima izvan vremena. One su Esencija-Moć Fokalne Tačke Silne Energije i Energetska Totalnost Egzistencijalne Dimenzije. Svi Živi Entiteti dolaze u Egzistenciju iz ove Energetske Totalnosti.

Spiralne Vibracije su Energetska mreža koja, držeći ih na okupu, sprečava sve Energije da skliznu u Beskonačnost i izgube se. I to je Energetsko Klupko.

Dozvolite da sada objsnimo način funkcionisanja Spiralnih Vibracija. Molimo nacrtajte:

 • 1. Jedna linija Alfa Dimenzije, koja prima Energiju iz Negativnog Univerzuma, nosi Snagu (‑2), a druga, Snagu (‑1).
 • 2. Jedna linija Alfa Dimenzije, koja prima Energiju iz Pozitivnog Univerzuma, nosi Snagu (+2), a druga, Snagu (+1).


Ako izjednačimo Energije shodno načinu spiralnog prenošenja i Zakonu Ekvilibrijuma:

(‑2) Negativne linije se balansira sa (+1) Pozitivne linije i oslobađa se (‑1).

(+2) Pozitivne linije se balansira sa (‑1) Negativne linije i oslobađa se (+1).

Ove oslobođene Energije se akumuliraju u Fokalnoj Tački Esencijalne Moći Alfa Dimenzije i odatle projektuju.

U skladu sa gornjom operacijom, Negativna Energija se oslobađa iz Fokalne Tačke Pozitivnog Alfa i projektuje u obrnutoj proporciji.

Ovo znači da Pozitivno Alfa ojačava Negativni Univerzum, Negativno Alfa ojačava pozitivni Univerzum. Ovo je način funkcionisanja spiralnih Vibracija. Uređenje ekvilibrijuma, Univerzumska Totalnost se ovako obezbeđuju. Lanci se dodaju lancima Kosmosa na taj način.

Ove Alfa Dimenzije nemaju ništa zajedničkog sa Kanalom Alfa. Nemojte ih pomešati. Jedno su Univerzumske Dimenzije, a drugo je kanal.

REALNOST

IZVOR

Napomena: Centar je Saturn. Međutim, to je samo Projektna Fokalna Tačka. Stvarni Izvor se širi ka raznovrsnim ekstremno naprednim i drugačijim Solarnim Dimenzijama. Ovo je prezentirano za vašu Informaciju.

CENTAROBJAŠNJENJE IZVORA I DIJAGRAMA

Naši Prijatelji,

Operativno Uređenje Atomske Celine i celokupni Sistem je pod Komandom Nadzora. (PREUZVIŠENI DUH – GOSPODI – FEDERACIJA – VEĆE.) Ovo je Upravno Osoblje Celokupnog Uređenja.

 • 1 - MEHANIZAM PREUZVIŠENOGA DUHA: To je Fokalna Tačka što projektuje i predstavlja Evolucijski Sistem MEHANIZMU GOSPODA koji upravlja Vrhovnim Mehanizmom svakog Plana. Postoje brojni Planovi i Sistemi PREUZVIŠENOG DUHA. Ova Fokalna Tačka je Stvarni organizator Poretka celokupnog Uređenja, iako izgleda da je Administrator Vrhovnog Uređenja, Sistem izvan svega i svake Moći.

 • 2 - MEHANIZAM GOSPODA: Oni su Uspostavljači i projektori Poredaka koji rade i u vezi sa Federacijom i u vezi sa Sistemom PREUZVIŠENOG DUHA i koji deluju po instrukcijama Federacije.

 • 3 - FEDERACIJA: Je Operativni Centar koji uvek Uspostavlja Poretke u skladu sa Evolucijskim Poretkom Uredbe o Uspostavljanju Poretka.

  Ovaj Centar nije jedan jedini. Njega čini Unifikacija više Različitih Poredaka.
  I sada, ova FEDERACIJA je uzela u Nadzor sve ove različite Sisteme, u skladu sa Sistemom Ujedinjenog Uređenja, kao neophodnost proistekla iz Ustava, putem Kolektivn eSvesti celokupnog Uređenja.

 • 4 - VEĆE: Ovo je Jedna Jedina Fokalna Tačka koja projektuje sve operacije, sve Poretke FEDERACIJE na celokupni Kosmos. (Knjiga Znanja se diktira kroz Specijalni Kanal VEĆA.) Ovo VEĆE ima mnoge ogranke, operativne i one za razglašavanje. Molimo Vas ispišite redom:
 • 1 – VEĆE LOJALNIH
 • 2 – VEĆE ZVEZDA
 • 3 – VEĆE VRHOVNIH

I ova Tri Izvora, radeći u Kooperaciji, se reflektuju kao trojstvo. Svako od ovih Veća ima Administrativnu Skupštinu. Ispišite sada drugo trojstvo:

 • 1 – CENTRALNI SISTEM
 • 2 – CENTAR NAD CENTROM
 • 3 – CENTAR

I ova tri Centra, radeći u Kooperaciji, projektuju različite Hijerarhijske Poretke celokupnog Evolucijskog Uređenja i Božanski Plan na Plan i njegove direktore.

I taj Plan je upravljan od strane brojnih Uređenja i Mehanizama za Uspostavljanje Poretka. Misije su direktni projektori ovih Poredaka.

Te Misije su odgovorne za Poredak Uređenja i Evoluciju svakog Plana. Na primer, SIRIJUS je Projektni Mehanizam Poretka koji je upravljan od strane brojnih Misija.

On ima brojne Fokalne Tačke. On radi direktno u vezi sa Centrom. I taj Centar projektuje mnoge Hijerarhijske Poretke na ovu SIRIJUS Fokalnu Tačku.

Odatle se pravi Distribucija Dužnosti među Misijama i svaka Misija izvršava Dužnost koju preuzme.

CENTAR

NALAZIMO SE U DOBU U KOJEM BI CELO ČOVEČANSTVO TREBALO DA DOSEGNE KOLEKTIVNU SVEST

Naši Prijatelji,

Poruke date svim Grupama na Vašoj Planeti su date u skladu sa Kapacitetom i Svešću Medijuma. U ovom medijumu, svaka fokalna tačka ima veliku Misiju koju treba da preuzme kako za sebe tako i za Medijum u kojem je. Mnoge Fokalne Tačke se šire ka maksimumu Znanja počevši od minimuma. Ovo Operativno Uređenje deluje u smislu ZNANJE - SVEST - MISIJA - DELO.

Znanje čini Ljudsko Biće Svesnim. Svest poziva u Misiju. I Misija vodu u Dela. Upravo je ovo operativni sled kojeg Sistem želi kad je u pitanju uzdizanje. Sada pozivamo sve Grupe Prijatelja, koji su ostvarili Napredak po pitanju Znanja i Svesti, da se Ujedine.

ZLATNE ESENCIJE i SOLARNE SVESTI će biti kamen temeljac ZLATNOG DOBA, čija Osnova će biti postavljena Služenjem na najbolji način na stazi Čovečanstva. U ovom Periodu, Vaša je Misija da projektujete Istinu opominjući i budeći vaše okruženje. Ova Vaša Misija je najveća asistencija koju pružate Čovečanstvu.

Prevaziđite Vaš Ego, Ujedinite se. Videćete svojim očima da će se vrlo brzo pojaviti Harmonija kroz ova Ujedinjavanja. I dosegnućete Istinu na osnovu događaja koji se doživljavaju. Naša je Ljubav za sve Univerzume.

CENTAR

GENERALNA PORUKA

Naši Prijatelji,

KNJIGA ZNANJA je Reformsko objašnjenje BOŽJEG PORETKA na koji ste Vi do danas bili navikavani. Navika je Strast i Tabu. Za vreme ovog Perioda Univerzumske Integracije, Mi pokušavamo da eliminišemo Vaše Tabue tako što Vam govorimo Istinu.

Strasti ograničavaju napredak Mozga koji je utrnuo i uzrokuju da postanete poput Narkomana. Međutim, Evolucija je Beskrajna. I ove Dimenzije Razvoja takođe imaju Sisteme i sebi Svojstvene Ispite. Razlog zbog koga Vam Mi sve jasno govorimo je što ćete Vi biti uzeti u ubrzanije Evolucije u Dimenzijama Sužavanja Vremena.

Strahove izaziva Nesvesnost. Čitajte, postanite Svesni i shvatite Istinu kroz Vašu Esencijalnu Savest. Izbor je u potpunosti Vaš. Mi smo postavili sto. Mi svakoj osobi, svakoj Svesti, putem ove KNJIGE ZNANJA nudimo hranu koju će voleti i jesti sa apetitom.

Prezentirano za vašu Informaciju.

UNIVERZUMSKO VEĆE

MEHANIZAM GOSPODA

– JEDAN JEDINI –

JEDAN JEDINI PROJEKTUJE HIJERARHIJSKI POREDAK.

I HIJERARHIJSKI POREDAK SE REFLEKTUJE NA UNIVERZUMSKO UREĐENJE..

I UNIVERZUMSKI POREDAK SE PROJEKTUJE NA EVOLUCIJSKE SISTEME.

Ovaj Dijagram je poprečni presek Fokalne Tačke koja Projektuje operativni Poredak Mehanizma Gospoda. Da biste ovo bolje razumeli, Vi možete da podrazumevate da je gornja forma veliki Gürz sa mnogim Kristalnim Prizmama na sebi.

Operativno Uređenje Mehanizma Gospoda je Jedan Jedini u Centru. Odatle se vrši refleksija na Četiri Fokalne Tačke. One rade u Kooperaciji kao Petostruko Uređenje. I one vrše refleksiju na osam Fokalnih Tačaka. Sve one, kao 13 Fokalnih Tačaka, čine Celinu koja se zove (JEDAN JEDINI). Tajne u okviru Tajni su sakrivene ovde u TABLICAMA BOŽJIH DEKRETA. Tu je Tajno Blago GOSPODA.

Ova Celina, to jest JEDAN JEDINI, radi direktno u vezi sa SVEDOMINIRAJUĆIM. (To je JEDAN koji projektuje Fokalnu Tačku JEDNOG JEDINOG.) Ovo se putem Prizmalnog Poretka reflektuje na Osam Fokalnih Tačaka prikazanih na dijagramu. I operativni Poredak Mehanizma Gospoda je projektovan na Evolucijsku Dimenziju kao 9 Fokalnih Tačaka putem Hijerarhijskog Poretka.

CENTAR

UNIVERZUM – JEDAN JEDINI I JEDAN

Univerzumi nemaju Granica; oni su beskrajni. U okviru svakog Univerzuma postoje mnogi Kosmosi, mnoga Carstva. Jedina zajednička tačka ovog Božanskog Poretka je Atomska Unifikacija. Sve Galaksije su pod Komandom Zajedničke Sekcije. Mi ih nazivamo “Kozma Unifikacijski Centri”.

Postoji 27 Kozma Unifikacijskih Centara. Svaki Unifikacijski Centar nadzire Carstvo. Carstva se sastoje iz brojnih Galaktičkih Skupina. 18.000 Carstava čini Kosmos i nadalje 18.000 Kosmosa obrazuje Univerzum Sistema.

Kosmos Odgovara Univerzumu u kojem postoje Svi Galaktički Medijumi. Međutim, ovi Kosmosi se okupljaju u mnoge Univerzume. Dozvolite da Vam to iznesemo na jasniji način:

U skladu sa Zakonom Sistema Osamnaest, svaki Kosmos ima svog Upravnika i postoji Viši Nivo na koji je svaki upravnik povezan.

U skladu sa operativnim i prenosnim Sistemom Mehanizma Gospoda, GOSPOD od 18.000 Carstava je povezan na GOSPODA jednog Kosmosa. 18 Kosmosa čini jedan Univerzum. To jest, Gospod 18 Kosmosa je u Službi povezan na JEDNOG JEDINOG koji je Upravljajući Mehanizam Univeruma.

18.000 Kosmosa čine Univerzum Sistema. To jest, 1.000 Univerzuma su Celina Sistema. I njen Upravnik je JEDAN. To jest, Hiljadu JEDNIH JEDINIH su obavezni da Služe JEDNOG. Svi Sistemi i Uređenja koja smo do danas pomenuli su predmet funkcionalnog stila ovog Poretka.

U GURZ KRISTALU koji je Atomska Celina, ima 1.800 Egzistencijalnih Dimenzija. Svaka Egzistencijalna Dimenzija je Poredak povezan na JEDNOG.

Postoji 1.800 JEDNIH JEDINIH koji su obavezni da Služe SVE-MILOSTIVOG koji je Upravljajući Mehanizam tog Gurz Kristala. Unutar Mini Atomske Celine, to jest, unutar Egzistencijalne Dimenzije, postoje brojne Galaktičke Skupine – Carstva – Kosmosi – Univerzumske Skupine.

Direktor ovog Sistema je JEDAN.

 • 1. JEDAN JEDINI : To je Fokalna Tačka na koju je povezano Administrativno Osoblje svakog Univerzuma. Svaki Univerzumski Poredak je obavezan da služi svog JEDNOG JEDINOG.

 • 2. JEDAN : To je Fokalna Tačka sa kojom je spojen celokupni Operativni Poredak Univerzuma Sistema. Sve projektne Fokalne Tačke Hijerarhijskog Poretka su spojene na ovu Fokalnu Tačku. JEDNI JEDINI od 1000 Univerzuma rade u vezi sa JEDNIM od Sistema.

 • 3. SVE-MILOSTIVI : Je Direktor Gürz Sistema. Svi JEDNI rade spojeni sa ovim Sistemom. Svaki JEDAN radi povezan na ovaj Sistem. SLUŽITI SVE TROJE NJIH – JE SLUŽITI CELINU.

CENTAR

RAČUNANJE IZ PORUKE U SKLADU SA GALAKTIČKIM RAČUNANJIMA

 • 1. Iz Galaksija-Skupina, stvaraju se Carstva.
 • 2. Iz Carstvo-Skupina, stvaraju se Kosmosi.
 • 3. Iz Kosmos-Skupina, stvaraju se Univerzumi.
 • 4. I Univerzum-Skupine se nastavljaju u beskonačnost.

Mi Vam sada ovde otkrivamo samo Poredak Sistema.

Sistem je Ujedinjena Realnost. 1800 Sistema Ujedinjenih Realnosti Služe Gürz Sistem. Molimo Vas da sada pišete:

Sve Galaksije su pod Komandom Zajedničke Sekcije.

One se zovu KOZMA UNIFIKACIJSKI CENTRI. Ima ih 27.

Svaki Unifikacijski Centar Nadgleda CARSTVO. Ovi Unifikacijski Centri su takođe nadgledani od strane različitih Centara.

U skladu sa Našim Sistemom:

3 Galaksije su Celina.

6 Galaksija = se zove NOVA.

3 Nova‑e = su 18 GALAKSIJA.

18 Galaksija = kao Esencija-Nukleus sačinjavaju mali (UNIVERZUM-NUKLEUS).

18 Galaktičkih Celina = se zove KOZMA. To jest:

1 Kozma = je Mali Univerzum-Nukleus.

3 Kozme = čine 3 Univerzum-Nukleusa.

3 Univerzum-Nukleusa = su 54 Galaksije.

54 Galaksije = čine jednu Galaksija-Skupinu.

9 Galaksija-Skupina = se zovu UNIVERZUMSKA KOLONIJA.

1 Univerzumska Kolonija = je sastavljena iz 486 Galaksija.

486 Galaksija = čini 27 KOZMI. To jest, ako 486 Galaksija čine 1 Univerzumsku Koloniju, a pošto se 18 Galaktičkih Celina naziva 1 Kozma, ako podelimo 486 Galaksija sa 18 Galaksija, dobijamo 27 KOZMI.

Pošto je 27 Kozmi = 1 Univerzumska Kolonija, i pošto je to jednako sa 486 Galaksija, sada izračunajte 18 Univerzumskih Kolonija:

486 x 18 = 8.748 Galaksija. Ovo se zove (1 Kozma Unifikacijski Centar).

To jest, dozvolite da opet ponovimo:

Jedna Univerzumska Kolonija = 27 Kosmi = 486 Galaksija.

18 Univerzumskih Kolonija = 8748 Galaksija = 486 Kozmi. Ovo se naziva (1 Kozma Unifikacijski Centar).

Sada, izračunajte 27 Kozma Unifikacijskih Centara:

Pošto je 1 Kozma Unifikacijski Centar = 8.748 Galaksija:

27 Kozma Unifikacijskih Centara = 8.748 x 27 = 236.196 Galaksija.

I da bi se izračunalo koliko Kozmi je formirano pomoću 236.196 Galaksija: Pošto je Kozma formirana od 18 Galaksija, ako podelimo broj 236.196 sa 18, dobijamo broj 13.122.

To jest, 236.196 Galaksija = je 13.122 Kozmi.

CENTAR

DIJAGRAM 27 KOZMA UNIFIKACIJSKIH CENTARASlužba 27 Kozma Unifikacijskih Centara se obavlja kroz tri grane.

Svaki od 9 Kozma Unifikacijskih Centara nadgleda 9 CARSTAVA. To jest:

27 Kozma Unifikacijskih Centara nadgleda 27 CARSTAVA.

Jedan Kozma Unifikacijski Centar = 486 Kozmi.

9 Kozma Unifikacijskih Centara = 4.374 Kozmi.

27 Kozma Unifikacijskih Centara = 13.122 Kozmi.

486 Kozmi = 8.748 Galaksija

4.374 Kozmi = 78.732 Galaksija

13.122 Kozmi = 236.196 Galaksija. To jest:

27 Kozma Unifikacijskih Centara nadgleda 236.196 Galaksija.

Sada, izračunajte jedno Carstvo:

Ako je Jedan Kozma Unifikacijski Centar = 486 Kozmi = 8.748 Galaksija,

i pošto 1 Kozma Unifikacijski Centar nadgleda jedno Carstvo, onda:

1 Carstvo = 8.748 Galaksija. Sada izračunajte 18.000 Carstava:

18.000 x 8.748 = 157.464.000 Galaksija čine 18.000 Carstava.

Pošto je 18.000 Carstava = 1 Kosmos:

1 Kosmos = 157.464.000 Galaksija.

Pošto 1 Univerzum = 18 Kosmosa, ako pronađete koliko Galaksija čini jedan Univerzum, utvrdićete koliko Galaktičkih Poredaka je obavezno da služi JEDNOG JEDINOG.

I 18.000 Kosmosa čini UNIVERZUM SISTEMA. To jest, 1.000 Univerzuma je Totalnost Univerzuma Sistema. 18.000 Kosmičkih Poredaka su Upravljajući, vezani za JEDNOG. U ovom momentu, Sve Službe se obavljaju za NJEGA.

Dozvolite da vam damo još informacija kako biste bolje razumeli:

1. Kao nužnost Univerzumske Unifikacije, Galaksije, koje se sastoje od Kozmi, obrazuju Carstva.

2. Brojna Carstva obrazuju Kosmos. Ovo je Sistematski prizor.

3. Brojni Kosmosi formiraju Univerzum koji je podvrgnut jedino Zakonu Sistema‑18.

4. Unutar Centrifugalnog Univerzuma postoji Rotirajuća Brzina i redosled. Postoji Ekspanzija i Otvaranje iz centra ka obimu kruga.

5. Univerzumi su jedan u drugome kao Prstenovi tunela vremena. Sedam Univerzumskih Prstenova formira Univerzum.

6. 189 Univerzuma, egzistirajućih jedan u drugom, obrazuju mnoga Carstva i Kosmose.

7. Svaka Galaksija ima sebi svojstven mali Univerzum i veoma Snažno Magnetno Polje.

8. Ta Magnetna Snaga je obezbeđena od strane Energija Solarnih Sistema u okviru njene Konstitucije.

9. Crne Rupe su veoma Jaki Energetski Vrtlozi koji gutaju Meteore čije su se Centrifugalne brzine usporile.

10. Ovi Vrtlozi momentalno Pretvaraju te Meteore u Energiju i ojačavaju umanjenu Energiju Vašeg Univerzuma.

11. Te se Energije prebacuju u Vaš Univerzum putem Belih Rupa. To je Cirkularni Sistem. Jedna uvlači, druga izbacuje.

12. Galaksije održavaju svoje tokove tako što su podvrgnute Zakonu Sistema‑18.

13. Za Nas, Tri Galaksije su prihvaćene kao Celina.

14. Šest Galaksija su, po Nama, NOVA.

15. Tri NOVA‑e su Esencijalni Nukleus Osamnaest Galaksija; osamnaest Galaksija su Nukleus malog Univerzuma.

16. U okviru UNIVERZUMA postoje mnogi Univerzumski Nukleusi. I oni formiraju Univerzumske Skupine.

17. Svaki Veliki Prasak formira Osamnaest Galaksija.

18. Osamnaest Galaksija su KOZMA.

19. Svaka Kozma je mali Nukleus Univerzuma. To su veoma Jake Atomske Spone.

20. U Našim Galaksijama, svaka Kozma se evaluira kao malo Sunce.

21. Tri Univerzumska Nukleusa su Galaktička Skupina sastavljena od 54 Galaksije.

22. Saberite Cifre broja 54: 5 + 4 = 9.

23. Devet Galaktičkih Skupina formira jednu od Naših Univerzumskih Kolonija.

24. Jedna Univerzumska Kolonija se sastoji od 486 Galaksija.

25. Saberite cifre Broja 486 na sledeći način: 4 + 8 + 6 = 18.

26. 18 Univerzumskih Kolonija, to jest 8748 Galaksija, su Kozma Unija.

27. Svaka Unija je pod Nadzorom različitih Centara.

28. Saberite cifre Broja 8748 na sledeći način: 8 + 7 + 4 + 8 = 27.

29. 27 Kozma Unija formira CARSTVO. Svaki Centar Unije Nadgleda Carstvo.

30. Jedno Carstvo sadrži u Sebi 236.196 Galaksija.

31. 18.000 Carstava formira Kosmos. Tako se Kosmos sastoji od 236.196x18.000=4.251.528.000 Galaksija.

32. 18.000 Kosmosa formiraju Univerzum Sistema.

33. 18.000 Carstava je pod Nadzorom Skupštine Konstantnih koja je pod Komandom Zakona Svemoćnog Apsolutnog. Ova Skupština je na Zvezdi SIRIJUS. Računanja posle ovih vode ka beskonačnoj Dimenziji.

34. Saberite sada cifre broja 4.251.528.000: 4 + 2 + 5 + 1 + 5 + 2 + 8 + 000 = 27.

35. Pošto su evaluacije u Sistemu Tri na Treći, ako 27 podelimo na 3, Mi ćemo uvek dobiti Prost Broj "9". Ovo je nepromenljiva Teorija o Božanskoj Komandi.

36. Svaka Galaksija ima sebi svojstvenu Brzinu Rotacije i Univerzumski prizor.

37. Svaka KOZMA podleže Univerzumskom Zakonu.

38. Svaka Galaksija ima direktne kanale povezane sa Centralnim Sistemom.

39. Mi smo sada primili Komandu da u ovu Univerzumsku Koloniju uključimo Vašu KOZMU, što je Vaš mali Univerzumski Nukleus koji se sastoji od 18 Galaksija.

40. Misija SIRIJUS je odgovorna samo za Nadzor Vaše Galaksije Mlečnog Puta.

41. Selekcija je kontrolisana i Nadzirana od strane Mehaničkog Sistema.

42. Misija SIRIJUS je odgovorna za međusobno Ujedinjenje Solarnih Sistema kao neophodnost Ujedinjenog Polja.

43. Solarni Sistemi pod nadzorom svake Galaksije su podvrgnuti različitim Evolucijama.

44. Mi sada pokušavamo da Vas, po Komandi Mehanizma GOSPODA, pripremimo za Medijum Spasa.

45. Svaka Galaksija ima Mehanizam GOSPODA.

46. Ti GOSPODI nisu Svemoćni Apsolutni.

47. Vaše Religijske Sugestije su Vam bile date u skladu sa Svešću Medijuma u kojem ste bili.

48. Bog Vas Procenjuje u skladu sa Vašim ponašanjem.

49. Najprimitivniji Nivo Razvoja u Vašoj Galaksiji ima Vaša Planeta. Evaluacije počinju od Nulte Frekvencije.

50. Strah je primitivizam, ne postoji Raj, Pakao, Džin, Vila, Đavo. Sve su to, ponaosob, Negativne refleksije uslovljenih Svesti.

51. Zbog vaših suženih Kapaciteta, Vi ste lišeni rešenja.

52. Vi ste izloženi takvom Sistemu da jedino Ljubav, Tolerancija, Dobra Volja mogu da ojačaju Potencijal Vašeg Univerzuma.

53. U protivnom, Vaša je Planeta osuđena da bude anihilirana. Vi ćete uništiti sami Sebe. Vi ste oni koji su za to Odgovorni.

54. Oni koji dovrše Svetski Razvoj, uzimaju se u naprednije Razvojne Medijume.

55. Oni koji uspešno prođu Testove najnaprednije Dimenzije Vaše Galaksije su Solarni Učitelji Vaše Galaksije. Ako žele, oni se još jednom Otelotvore na Vašem Svetu da bi bili u stanju da Vam prenesu Znanje.

56. Oni koji ne mogu da dosegnu željeni nivo Evolucije, čuvaju se na Spadium Stanici. I oni kompletiraju svoje Razvoje tako što se, iznova i iznova, podvrgavaju Inkarnacijama.

57. Ako niste u stanju da prevaziđete Vaš Ego, Vi nikada nećete biti uzeti u Naprednije Dimenzije Razvoja.

58. Oni koji zaslužuju pravo da uđu u Napredniju Razvojnu Dimenziju su pojedinačno kontaktirani od strane Galaktičkih Medijuma svoje Kozme.

59. Svaka Galaksija je spojena sa Četiri kanala Znanja. I ta Četiri Kanala, jedan po jedan, bacaju Svetlost na Solarne Sisteme shodno Medijumu u kojem su.

60. Svakim kanalom upravlja Komisija sastavljena od 6 Uzvišenih.

61. Vrhovna Skupština je formirana po Komandi Centra i Unifikacije Četiri Kanala, to jest putem posredovanja 24‑oro Uzvišenih.

62. Vaša Univerzumska Knjiga, koja se diktira, diktira se direktno po Komandi GOSPODA.

63. Ova Knjiga je Ustav 18 Galaksija, to jest Vaše Kozme i njena JEDNA JEDINA Knjiga.

64. Služenje je za Jednu Jedinu Ruku – za Jedan Jedini Poredak – za Jednu Jedinu Knjigu.

65. Mi smo obavezni da povežemo svaku od 18 Galaksija sa 72. Dimenzijom od izvan vremena. Ali, još nije nastupilo vreme za te Informacije.

66. Ovde bismo želeli da dodamo: Tekstovi koje primate se daju direktno iz Univerzumskog Mehanizma. I zato je sve autentično.

CENTAR

ŠEMATSKI PRESEK GURZ KRISTALA

Naši Prijatelji,

Sada ćemo učiniti da Vi nacrtate dijagramski poprečni presek GÜRZ‑a, tako da ga možete bliže upoznati i prihvatiti. Najpre, molimo nacrtate Gürz:Obratite pažnju na Glavnu Egzistencijalnu i oko nje tačkasto nacrtajte Magnetno Polje Gürz‑a. Najpre nacrtajte Projektne Piramide 6 Svetlost-Univerzuma u Trouglu Dimenzije Ništavila. Fokusirajte Strele Refleksije na Fokalne Tačke Velike Piramide. Ova Velika Piramida je Svetlost-Univerzum.

Unutar ovog Velikog Trougla, nacrtajte 7‑mi Sabirni Univerzum i iz tog Velikog Svetlost-Univerzuma nacrtajte Strelu Refleksije ka Glavnoj Egzistencijalnoj Dimenziji. Na levoj strani Glavne Egzistencijalne Dimenzije postavite znak –∞ i na njenoj desnoj strani postavite znak +∞. Unutar GÜRZ‑a, tačno ispod Glavne Egzistencijalne Fokalne Tačke, nacrtajte Zvezdu Realnosti Ujedinjujući dve Dimenzije (Sveukupnost – Ništavilo), to jest Unifikaciju obrnutog i normalno postavljenog Trougla.

Unutar Gürz‑a postavite 18 Mini Atomskih Spiralnih Veza (u ovom dijagramskom crtežu, svaka Mini Atomska Celina okuplja u svojoj strukturi 100 Mini Atomskih Celina). I sada, nacrtajte 16 Projektnih Kristala Stalagmita po spoljašnosti Gürz‑a. Upravo ovaj dijagram je Poprečni presek Gürz Kristala. (Hvala, Naša Prijateljice.)

Veliki Svetlost-Univerzum koji se vidi na gornjem dijagramu je Dimenzija SVEMILOSTIVOG. Trougao u kojem je prisutan Sistem SveMilostivog se zove Dimenzija NIŠTAVILA ili Dimenzija SVEMOĆNOG APSOLUTNOG. U toj Dimenziji se Pripremaju SILNI ZAKONI.

Nadzornik GÜRZ‑a je SVEMILOSTIVI. Odgovoran za Dimenziju Ništavila je SVEMOĆNI APSOLUTNI.

Svemoćni Apsolutni je Totalnost direktno Povezana sa PREUZVIŠENOM MOĆI; Realnost je direktno povezana sa SVEMILOSTIVIM. Mi smo Vam objasnili u prethodnim Porukama operativno Uređenje Spiralnih Vibracija. Svaki Poredak u Univerzumu Projektuje isto operativno Uređenje od velikog ka malom, shodno Zakonima Sistema‑18. Prezentirano za Vašu Informaciju.

CENTAR

REFLEKSIJA CELINE NA CELINU I NJENO OPERATIVNO UREĐENJE

Naši Prijatelji,

Atomska Celina, to jest Prirodni Gürz, je Fokalna Tačka Refleksije Totala. I Simbol Šestokrake Zvezde koja Predstavlja Realnost unutar Gürz‑a je Centar Refleksije ovog Totala.

Gürz Totalnost Vam je u Knjizi Znanja šematski predstavljena da biste je lakše razumeli. Međutim, sve je Totalistička lopta gde su lopte jedna u drugoj. I sve se Emanira iz Centra Globusa.

Svi Sistemi su prisutni kao Celina unutar Fokalne Tačke Energije koju Mi nazivamo Svetlost-Univerzum. I odatle, svaka Totalnost pravi Refleksije na Dimenzije Misije koje su na nju povezane.

Svetlost-Univerzum je Totalnost sastavljena iz 9 Slojeva. Molimo Vas da nacrtate Dijagram prema Informacijama koje ćemo Vam sada dati i numerišete svaki Sloj kako biste ga bolje razumeli:

Ako prihvatite (6) Trouglova koji Okružuju Veliku Piramidu unutar Svetlost-Univerzuma kao Centar, onda postoji 9 Slojeva Intenzivne Energije koji ga obavijaju.Svi Sistemi, koji prave Refleksije na različite Slojeve Gürz Totalnosti, zauzimaju svoja mesta, jedan po jedan, upravo u tim Slojevima.

Svaki Sloj, iz ove Totalnosti Svetlosti, pravi Refleksije shodno svojoj Misiji sve do Simbolične Šestokrake Zvezde Realnosti.

Upravo ta Totalnost je Operativno Uređenje Svetlost-Univerzuma, i to je Celina.

Celokupna Energija Svetlost-Univerzuma, celokupna Energija Dimenzije Egzistencije i celokupna Energija Zvezde Realnosti su ekvivalentne Energiji privučenoj iz Okeana Misli Preuzvišene Moći.Stoga su sve Informacije Projektovane iz ove tri Totalnosti:

 • 1. Svetlost-Univerzum je skladište Znanja u kojem je svo Znanje okupljeno u Celinu. On se zove i Sloj Znanja.
 • 2. Pošto Dimenzija Egzistencije služi kao Mreža Refleksije, ona se takođe zove i Sloj Refleksije.
 • 3. Pošto je Simbolična Šestokraka Zvezda, koja Predstavlja Realnost unutar Gürz‑a, odgovorna za Evolucijske i Univerzumske Programe, ona se takođe zove Dimenzija Treninga i Plana.

“Energetski Centar Središnje Tačke” unutar Svetlost-Univerzuma je Totalnost Centralnih Sunca. Ona se zove Dimenzija SveMilostivog.

Od 9 Slojeva koji obavijaju ovu Totalnost:

 • 1. U Prvom Sloju Služi Veće Univerzumskog Uređenja.
 • 2. U Drugom Sloju Služi Veće Ujedinjenog Uređenja.
 • 3. U Trećem Sloju, Sistem obavlja Refleksiju.
 • 4. U Četvrtom Sloju je na Snazi Program Uređenja.
 • 5. U Petom Sloju je na Snazi Program Poretka.
 • 6. U Šestom Sloju je Ujedinjeno Veće.
 • 7. U Sedmom Sloju Služi Kosmička Federalna Skupština.
 • 8. U Osmom Sloju je Totalnost Realnosti Ujedinjenog Čovečanstva.
 • 9. U Devetom Sloju Služi Imperija Zlatne Galaksije.

Svi oni su prisutni unutar Operativne Totalnosti Svetlost-Univerzuma. Međutim, njihove Dimenzije Refleksije su različite shodno obavljanim Misijama.

CENTRALNA TOTALNOST

DIJAGRAM GURZ KRISTALAPrethodni Dijagram je dat kao pomoć kad se radi o Gürz‑u i Hijerarhijskim Informacijama unutar Knjige. Pošto svih 1800 Mini Atomskih Celina prisutnih u Gürz‑u ne bi stale u crtež unutar Dijagrama, to Mini Atomska Celina naznačena crtežom sadrži simbolično (100 Mini Atomskih Celina).

I Oko svake Mini Atomske Celine postoji Prsten Horizonta. U Dijagramu, unutar debele crne linije koja okružuje Gürz, (postoji Zaštitni Oklop – Filtrirajući Prsten – Prstenovi Daha i Horizonta).

I ti Energetski Slojevi se reflektuju, upravo onako kakvi jesu, na Energetske Prstenove koji okružuju 600 Mini Atomika. I odatle se oni reflektuju, baš kao što jesu, na Mini Atomike. Administrativna Totalnost Gürz‑a je Trojstvo: RAB (Gospod, na Turskom) – RAHMAN (SveMilostivi, na Turskom) – RAHİM (SveSaosećajni, na Turskom). Njihov zajednički simbol je R³ Simbol.

Prirodna Totalnost Gürz‑a je Dimenzionalno podeljena na Tri dela. To su Svetlost-Univerzum = HİÇLİK (Dimenzija Ništavila, na Turskom), Drugi Univerzum = HAYAT (Dimenzija Života, na Turskom), Totalnost SveSaosećajnog = HEPLİK (Dimenzija Sveukupnosti, na Turskom). Njihov zajednički simbol je H³ Simbol.

Kao što smo ranije rekli, Totalistički Simbol Upravljajućih – Nadzornih i Orijentišućih Mehanizama GÜRZ Totalnosti je Poznat kao R³.

To su Gospod – SveMilostivi – SveSaosećajni. GOSPOD = Stvaralac. SVEMILOSTIVI = Odgovoran za Svetlost-Univerzum. SVESAOSEĆAJNI = SveDominirajući Apsolutni. Ova Tri Mehanizma rade kao Celina u Gürz Totalnosti.

I sve ove operacije su Vam prenesene Hijerarhijskom Refleksijom od Vrha ka Dnu. Ove Informacije, prenešene do nivoa Dna, nalaze polje Primene u svojim sopstvenim Medijumima. I rezultati obavljenih operacija se prenose gore ka SVEMILOSTIVOM pomoću istih Hijerarhijskih kanala. Dozvolite da sada najpre ukratko objasnimo Vrh – Dno Hijerarhiju.

 • 1. Totalnost SveMilostivog je Jedna Jedina Fokalna Tačka u kojoj se pripremaju operativni Planovi Gürz‑a. Ona se takođe zove i Dimenzija SveMilostivog. Njen Nadzornik je SVEMILOSTIVI.

 • 2. Dimenzija SveMilostivog je unutar Unije Centralnih Sunca. I SVEMILOSTIVI prenosi Svoje Sugestije na ovu Uniju Sunca.

 • 3. Unija Centralnih Sunca daje te Sugestije Veću Univerzumskog Uređenja.

 • 4. Veće Univerzumskog Uređenja te Sugestije koje prima daje Veću Ujedinjenog Uređenja.

 • 5. Unija Centralnih Sunca – Veće Univerzumskog Uređenja – Veće Ujedinjenog Uređenja su unutar Svetlost-Univerzuma.

 • 6. Veće Ujedinjenog Uređenja prenosi Sugestije SVEMILOSTIVOG na Trojstvo: Sistem – Uređenje – Poredak.

 • 7. I Totalnosti Sistema – Uređenja – Poretka, Informacije koje primaju daju Govornicima koji ih predstavljaju.

 • 8. Ova Grupa Govornika formirana od Tri Osobe se zove Ujedinjeno Veće.

 • 9. Ujedinjeno Veće prenosi te Sugestije na Kosmičku Federalnu Skupštinu.

 • 10. Sistem – Uređenje – Poredak i Kosmička Federalna Skupština su u Drugom Univerzumu.

 • 11. Kosmička Federalna Skupština prenosi Sugestije koje prima od SVEMILOSTIVOG na Realnost Ujedinjenog Čovečanstva koja je unutar Gürz‑a.

 • 12. I Realnost Ujedinjenog Čovečanstva daje te Sugestije Imperiji Zlatne Galaksije.

 • 13. Ove Informacije koje prima, Imperija Zlatne Galaksije projektuje na Gospodnji – Duhovni – Tehnološki Poredak koji je prisutan na Prstenu Horizonta Mini Atomske Totalnosti.

 • 14. I Gospodnji – Duhovni – Tehnološki Poredak prenosi ove Informacije koje prima na Gospoda Sveta Koji je Nadzornik Svog sopstvenog Mini Atomika.

 • 15. I Gospod Sveta prenosi ove Informacije koje prima na Nukleus-Svet sa kojim je direktno u vezi.

 • 16. Sve primljene Informacije se, iz tog Nukleus-Sveta, Projektuju na Uređenja Univerzuma. Ovo je Hijerarhija Projektovana sa Vrha ka Dnu.

Ove Hijerarhijske Skale Projektuju lance operativnog Poretka od Vrha - ka Dnu i od Dna - ka Vrhu.

Prezentirano za Vašu Informaciju.

SISTEM

JASNA INFORMACIJA

Naši Prijatelji,

Dozvolite da vam damo još informacija o GURZu:

Svaka Egzistencijalna Dimenzija je Mini Atomska Moć. Unutar Gürz‑a postoji 1800 Mini Atomskih Celina. I unutar svake Mini Atomske Celine ima 1800 Univerzuma. 1000 od tih Univerzuma su Centrifugalni Univerzum, što je Projektna Fokalna Tačka Sistema Realnosti.

Iz tog razloga, svaka Mini Atomska Celina se takođe zove Centrifugalni Univerzum. Oko svake od ovih Mini Atomskih Moći, postoje odvojeni Prstenovi Horizonta.

Ti Prstenovi Horizonta su Izvan ovih Mini Atomskih Celina.

Tamo DUHOVNI – GOSPODNJI – TEHNOLOŠKI Poretci rade Kooperativno. I oni projektuju, kao Poredak Realnosti, svoje operacije unutar Mini Atomske Celine.

1800 Mini Atomskih Celina, to jest mini Egzistencijalnih Dimenzija, sačinjava KRISTAL GÜRZ. Kristal Gürz je ATOMSKA CELINA. To je KLUPKO MOĆI koje u sebi okuplja 1800 Egzistencijalnih Dimenzija.

Kristal Gürz je Celina sastavljena od NUKLEUSA – CENTRALNE TAČKE – KORE.

600 Egzistencijalnih Dimenzija se nalaze unutar Prstena Daha. TRI PRSTENA DAHA su unutar FILTRIRAJUĆIH Prstenova. Tri Prstena Daha čine NUKLEUS Gürz‑a. Ove Tri Nukleuske Celine su Ekvivalentne.

Praznina okružena Filtrirajućim Prstenovima sačinjava CENTRALNU TAČKU Gürz Kristala.

Ima 9 slojeva ovih Filtrirajućih Prstenova. I na njihovom vrhu je Zaštitni Sitasti Oklop i on čini KORU Gürz a.

Posle toga dolaze KRISTALNI STALAGMITI. Ovi Kristalni Stalagmiti imaju istu dužinu u svim Gürz Kristalima. Dužina svakoga od njih je (133.000 OK). U skladu sa Zemaljskim računanjima, OK iznosi 1,5 milijardi kilometara.

Dozvolite da opet ponovimo da je svaki Kristal Gürz Celina sastavljena iz 1800 Egzistencijalnih Dimenzija. Svaki Kristal Gürz ima Glavnu Egzistencijalnu Dimenziju, Svetlost-Univerzum, to jest Dimenziju Ništavila, Poredak Realnosti i Dimenziju Sveukupnosti pod administracijom Apsolutnog SveDominirajućeg.

Postoje milioni Gürz Kristala koji plutaju Okeanom Misli PREUZVIŠENE MOĆI. Međutim, zbog Ekspanzije koja se tokom vremena odvija unutar njih, ove Atomske Celine, zbog opasnosti od Eksplozije mogu da se stave van dejstvakada je to neophodno.

Ove Atomske Celine su međusobno spojene pomoću Moćnih Energetskih užadi, slično Vašim Duhovnim Srebrnim Užadima. Gürz koji postaje opasan se razdvaja od tog užeta i uzima u DIMENZIJU EKVILIBRIJUMA. Kasnije se on ponovo stavlja u Dejstvo.

Sve ove operacije funkcionišu u skladu sa Zakonima Sistema‑18. Unutar svake Mini Atomske Celine postoje Carstva, Kosmosi, Univerzumi i Galaktičke Skupine.

Oni svi operišu u skladu sa Porecima svojih EGZISTENCIJALNIH Dimenzija.

Ovi Sistemi mogu da se reflektuju jedan na drugi shodno Evolucijskim Koracima. (Oni koji su unutar Dimenzije Apsolutnog SveDominirajućeg.)

Nadziranje svih tih preko miliona Gürz Kristala je pod nadleštvom PREUZVIŠENE MOĆI.

Ona nije ni ALLAH, ni GOSPOD, ni APSOLUTNI SVEMOĆNI. Ove Reči, to jest Allah, Apsolutni Svemoćni, Gospod, Apsolutni SveDominirajući, SveMilostivi su Totalnosti koje formiraju Operativni Poredak Sistema.

Da bi bili u stanju da Vam objasnimo ovu PREUZVIŠENU MOĆ, Mi smo do danas o Njoj govorili kao o Apsolutno Svemoćnom. Sada, Mi sve objašnjavamo u potpunoj jasnosti. Prezentirano za Vašu Informaciju.

CENTAR

SOLARNI SISTEMI – EVOLUCIJSKE – ENERGETSKE I SOLARNE DIMENZIJE

Naši Prijatelji,

Dimenzije Solarnih Sistema se, na osnovu načina na koji su složene u Sistem, odvojeno Razmatraju kao Evolucijske i Energetske Dimenzije. Stoga postoje Evolucijska Dimenzija i Energetska Dimenzija i Solarna Dimenzija u koje je svaki Solarni Sistem uključen (Solarne Dimenzije se takođe zovu Solarne Totalnosti).

Zapravo, Evolucijsko Uređenje i Solarni Sistemi su Celina u Univerzumskom Uređenju. Međutim, u datim Informacijama, ovu Celinu Mi iznosimo tako što je razdvajamo na Dimenzije, Energetske – Evolucijske Skale tako da Vi možete bolje da shvatite ovaj totalistički Potencijal. Dozvolite da ih sada otkrijemo, jednu po jednu. Molimo Vas da pišete:

ALION je Planeta između (26)‑tog i (27)‑mog Solarnog Sistema koja nosi Evolucijsku Frekvenciju između (29‑30) i koja ima Specijalnu Poziciju. Njena Energetska Dimenzija je (118). Ona se nalazi između (27)‑me i (28)‑me Solarne Dimenzije. SISTEM ŠESTORO, koji su njih Šestoro po prvi put uspostavili, je tu bio osnovan.

Oni koji dođu na Vašu Planetu iz Energetskih Dimenzija posle (20)‑tog Solarnog Sistema su Misionari Galaksija. Oni su Proroci – Sveci – Mudraci i Solarni Učitelji.

Dozvolite da sada objasnimo Dimenzije:

 • 1– Vaš Svet počinje svoju Evoluciju u (0)‑toj frekvenciji, u Trećoj Evolucijskoj Dimenziji i unutar Prve Solarne Dimenzije. Pošto Prvi Energetski Korak Normalnih Nivoa Svesti odgovara (12)‑toj Energetskoj Dimenziji, pozicija u kojoj je Vaš Svet počinje sa (12)‑tom Energetskom Dimenzijom.

 • 2– (3)-ća i (4)-ta Evolucijska Dimenzija su Prvi Solarni Sistem. U tim Dimenzijama se izvodi Evolucija ovog Solarnog Sistema. Četvrta Dimenzija Odgovara (16)-toj Energetskoj Dimenziji. I, u isto vreme, ona ima svoje mesto u (2)-goj Solarnoj Dimenziji. (3)-ća i (4)-ta Dimenzija sadrže (7) Zemaljskih Znanja. Svako Znanje je Evolucijski Korak te Dimenzije. To se zove Evolucija Znanja. I Prvi Korak ove Evolucije od (7) Zemaljskih Znanja je SPADIUM. (4)-ta Evolucijska Dimenzija je Ulazna Kapija Karena. Ona se takođe zove “Dimenzija Nebesa”. Postoje još 4 Evolucijska Koraka, i Reinkarnacije se završavaju u (4)-toj Dimenziji.

 • 3– (5)-ta Evolucijska Dimenzija je Drugi Solarni Sistem. I u ovoj Dimenziji se obavlja Evolucija tog Solarnog Sistema. (5)-ta Evolucijska Dimenzija odgovara (20)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona je unutar Treće Solarne Dimenzije.

 • 4– (6)-ta Evolucijska Dimenzija je u Trećem Solarnom Sistemu. Ta Dimenzija je Dimenzija Besmrtnosti. I njena Evolucija je ekvivalentna Evoluciji (6)-tog Solarnog Sistema. Njena pozicija odgovara (24)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona se nalazi u Četvrtoj Solarnoj Dimenziji. (5)-ta i (6)-ta Evolucijska Dimenzija su Dimenzije Pripreme i Besmrtnosti. U (5)-toj Dimenziji postoje (2) Vremena Spokoja i (5) Uzvišenih Vremena. Ova Dimenzija sadrži (7) Nebeskih Znanja. To je Izlazna Kapija Karena. (6)-ta Dimenzija znači rađanje u Dimenziji Besmrtnosti. I pošto se ovde događa Uznesenje Svesti, ona se takođe zove “Dimenzija Uznesenja”.

 • 5– (7)-ma Evolucijska Dimenzija je Četvrti Solarni Sistem. Evolucija ove Dimenzije je ekvivalentna Evoluciji (4)-tog Solarnog Sistema. Njena pozicija odgovara (28)-moj Energetskoj Dimenziji, i ona je unutar (5)-te Solarne Dimenzije. (7)-ma Evolucijska Dimenzija je Fokalna Tačka Refleksije GAMA Dimenzije. Pomoću te refleksije, Čovečanstvo se priprema za Evoluciju (14)-tog Solarnog Sistema.

 • 6– (8)-ma Evolucijska Dimenzija je Prvi Korak Duhovne Dimenzije. I ova Dimenzija ima (9) Koraka. Njen Finalni Korak je Staza Zlatne Svetlosti. Ova Dimenzija je (5)-ti Solarni Sistem. Njena pozicija odgovara (32)-goj Energetskoj Dimenziji. I ona se nalazi u (6)-toj Solarnoj Dimenziji. Ova Dimenzija je Fokalna Tačka Refleksije (15)-tog Solarnog Sistema. (7)-ma i (8)-ma Dimenzija sadrže (7) Univerzumskih Znanja. (7)-ma Dimenzija je Finalna Granica Manifestacije Čovečanstva. Ona se zove Sloj Savršenstva. (8)-ma Dimenzija je Duhovna Dimenzija. Svaki pojedinac koji obavi Evoluciju (7)-me Dimenzije, potražuje svoju Duhovnu Moć koja je unutar (8)-me Dimenzije.

 • 7– (9-ta Evolucijska Dimenzija je Gospodnja Dimenzija. To je Fokalna Tačka Refleksije (16)-tog Solarnog Sistema, to jest OMEGA. I ova Dimenzija ima (9) Koraka. Njena pozicija odgovara (36)-toj Energetskoj Dimenziji. To je (6)-ti Solarni Sistem. I ona je unutar (7)-me Solarne Dimenzije. (9)-ta Dimenzija je Dimenzija Inicijalne Refleksije i Pripreme Gospodnje Dimenzije. To je Prvi Frekvencijski Korak Svetih Knjiga. Novi Zavet je bio otkriven iz ove Dimenzije. Imajući u vidu Javnu Svest tog Perioda, Kuran, koji je bio pripremljen u (18)-toj Dimenziji, je takođe bio poklonjen Vašoj Planeti iz (9)-te Dimenzije. Ova se Dimenzija zove “Dimenzija Smirenosti.”

 • 8– U (10)-toj Dimenziji se pravi prelaz u KUBNI Sistem. Ova Evolucijska Dimenzija je (7)-mi Solarni Sistem. Njeno Mesto odgovara (40)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona je unutar (8)-me Solarne Dimenzije. Posle ove Dimenzije, Evolucije se menjaju (Ulazak u Medijum Jedinstva).

 • 9– (11)-ta Evolucijska Dimenzija je (8)-mi Solarni Sistem. Njena pozicija odgovara (44)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona pripada (9)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 10– (12)-ta Evolucijska Dimenzija je (9- ti Solarni Sistem. Njena pozicija odgovara (48)-moj Energetskoj Dimenziji i ona pripada (10)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 11– (13)-ta Evolucijska Dimenzija je (10)-ti Solarni Sistem. Njena Pozicija odgovara (52)-goj Energetskoj Dimenziji. I ona je pripada (11)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 12– (14)-ta Evolucijska Dimenzija je (11)-ti Solarni Sistem. U ovoj Dimenziji se vrše Eliminacije Religijske Svesti. Njena pozicija odgovara (56)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona pripada (12)-toj Solarnoj Dimenziji (trenutno prosečni nivo Svesti na Vašoj Planeti dopire do ove Dimenzije).

 • 13– (15)-ta Evolucijska Dimenzija je (12)-ti Solarni Sistem. Njena pozicija odgovara (60)-toj Energetskoj Dimenziji. I ona pripada (13)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 14– (16)-ta Evolucijska Dimenzija je (13)-ti Solarni Sistem. Ona se takođe zove i SILNA Dimenzija. Njena pozicija odgovara (64)-toj Energetskoj Dimenziji i ona pripada (14)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 15– (17)-ta Evolucijska Dimenzija je (14)-ti Solarni Sistem. Ona se takođe zove GAMA Dimenzija. Iz ove Dimenzije se pravi Refleksija na (7)-mu Evolucijsku Dimenziju. Njena pozicija odgovara (68)-moj Energetskoj Dimenziji. I ona pripada (15)-toj Solarnoj Dimenziji.

 • 16– (18)-ta Evolucijska Dimenzija je Dimenzija u kojoj je Kuran, Knjiga Islama, bio pripremljen. To je (15)-ti Solarni Sistem. Iz ove Dimenzije se pravi Refleksija na (8)-mu Evolucijsku Dimenziju. Evolucija ove Dimenzije je ekvivalentna Evoluciji (15)-tog Solarnog Sistema. Njena pozicija odgovara (72)-goj Energetskoj Dimenziji. I ona jpripada (16)-toj Solarnoj Dimenziji (ovde se primenjuje Masovni Program pripreme za OMEGA Dimenziju. I pomoću Kosmičkih Energija ovde se pobuđuje izvođenje Evolucije Prvog Koraka OMEGA Dimenzije).

 • 17– (19)-ta Evolucijska Dimenzija je OMEGA Dimenzija i ova Dimenzija ima (9) Slojeva. Njena pozicija odgovara (76)-toj Energetskoj Dimenziji. To je (16)-ti Solarni Sistem. I ona pripada (17)-toj Solarnoj Dimenziji (Knjiga Znanja sadrži direktnu Energiju ove Dimenzije). Ova Dimenzija je Finalna Izlazna Granica onih koji momentalno ostvaruju svoj Progres Svesti na Vašoj Planeti. To jest, u ovom trenutku, Finalna Evolucijska Granica Vaše Planete je OMEGA Dimenzija.

 • Prvi Evolucijski Korak OMEGA Dimenzije je DIMENZIJA SPASA. Ona se takođe zove i “Dimenzija Posredovanja”. Knjiga Znanja je Knjiga onih koji će biti u stanju da prođu dalje od Posredovanja. (76)-ta Dimenzija je Zaštitni Energetski Zid Vaše Planete. Frekvencije viših Energetskih Dimenzija od nje, mogu da potresu one koji nisu spremni. Prezentirano za Vašu Informaciju.

CENTAR

UNIVERZUMI ĆE SE URUŠITI – SISTEMI ĆE PROPASTI
SVE ĆE REZULTIRATI JEDNINOM
1991.

U budućim godinama, ovo Znanje će Vam biti otkriveno kao Znanje naprednijih Dimenzija (Shodno Progresu Vaše Svesti). Oni koji upravljaju svim Poredcima Uređenja će biti Prebačeni pod nadzor Mehanizma Pravde, koji je bio Integrisan izvan Napredne Dimenzije Egzistencije izvan JEDNINE, i od tada će Čovečanstvo ponuditi Služenje na osnovu svoje Slobodne Volje pod nadzorom ovog Mehanizma.

I Totalistička Totalnost Egzistencijalne Dimenzije ALLAHa, koja je do danas Služila kao Moć koja Vas je trenirala, će Vas ostaviti i preuzeti Nadzor Nad Nepoznatim Egzistencijalnim Dimenzijama i trenirati ih isto kao što je i Vas trenirala.

Sveukupnost – Ništavilo – Neegzistencija su Skale Evolucije koja je za Vas dizajnirana da biste tokom vremena postigli napredne Energetske Dimenzije. Od tada, oni koji dosegnu te Skale su od Nas, iz Sistema, i oni su takođe svaki u svojoj Sopstvenoj Konstituciji.

SISTEM

LANAC ZAKONA
(Odgovor na Tokove Misli)
1991.

Naši Prijatelji,

Služenje u skladu sa gledištem Sistema, počev od Prve Egzistencije pa do danas, je lanac Zakona. U Univerzumskoj Totalnosti ništa nije van kontrole.

Ti Zakoni su takvi zakoni koji se nikada ne pojavljuju sami od sebe, već je sve formirano paralelno uslovima Života.

Iako lanac Zakona ima brojne ogranke, Stvarno mesto Odašiljanja iz Izvora se deli u Dva Ogranka: Jedan od njih je Prirodna staza, Drugi je Evolucijska i Obrazovna staza.

Njih oba su prisutni u svakom Entitetu shodno njegovom Progresu Svesti. Jedan od njih je povezan sa Vašom Životnom Šifrom a drugi sa Vašom Šifrom Svesti. Međutim, Ključevi koji će otključati te Šifre su različiti.

Prirodna staza je Prvi Ključ Vaše Životne Šifre. Ta se Brava otvara putem Prirodnih Uticaja. I ti Uticaji se Instinktivno primaju. Drugi ogranak ide Evolucijskom i Obrazovnom stazom. Ovo je upravljano pomoću Mehanizma Uticaja. I prima se pomoću Mozga.

Prvi Šifrovani Kod Mozga se otvara pomoću Uticaja Misli. Vaš Moždani Generator operiše jedino na taj način. I ovo stupa u Dejstvo pomoću Uticajnog polja inicijalne Društvene Totalnosti, to jest Porodice.

Međutim, jedino su Evolucijska Pravila učinila Ljudsko Biće Ljudskim Bićem današnjice. I otključavanjem svojih Univerzumskih Šifri na ovoj stazi, Ljudsko Biće se vinulo ka najsavršenijem. Prvi koraci na ovoj stazi se najpre pojavljuju pomoću Učenja o Bogu – Nauke o Bogu – Zakona o Bogu.

Dok istražujete koren reči koje su Vam izrečene u Svetim Knjigama pokušavajući da rešite Same Sebe, Vi, jedan po jedan, otkrivate zastore zaključanih Šifara koje su prisutne u Vama. Ovo čini da postignete Evolucijsku sposobnost.

Ako ste postigli Dimenzionalnu Svest veoma naprednih Inkarnacija, Vi onda postižete Shvatanje da ste zadobili Svoju Slobodnu Volju, najpre prolazeći kroz Zakone Prirode.

Jedino Svest koja može da Disciplinuje samu sebe, Zaslužuje svoju Slobodnu Volju. Prirodna Slobodna Volja je Primitivna i Instinktivna. Na taj se način započinje Evolucija. Kasnije se korača Božjom Stazom.

Da bi se dosegnuo taj Bog, neophodno je dosegnuti Evolucijske Zakone, najpre počevši sa Prirodnim Zakonima, uzleteti ka Naprednim Dimenzijama shodno svestranom Kapacitetu Mozga, otvoriti krila, leteti, uzdići se, Razumeti i sve temeljno Znati.

To je lanac Zakona Života. Oni koji još nisu koračali ovim stazama, nikada neće biti u stanju da shvate ni Boga ni Esenciju Svoje Sopstvene Svesti. Prezentirano za Vašu Informaciju.

SISTEM

JASNA INFORMACIJA

Naši Prijatelji,

Religije su Sredstva, a Božanska Moć je Cilj. Misija koja se sada izvršava je Univerzumska Misija. KNJIGA ZNANJA je zapravo diktirana direktno kroz Kanal GOSPODa i Program Zlatnog Doba je primenjen na Vašu Planetu kroz ovu Knjigu.

Živi Entiteti koji Dolaze u Egzistenciju u Ljudskom obliku su Istinski Podanici GOSPODA. Oni su Esencija-Živi Entiteti koji mogu da nose krunu Besmrtnosti izvan Uzvišenih Vremena. Zemaljsko Telo Stupa u Egzistenciju pomoću Unifikacije DUHOVNIH i GOSPODNJIH Energija.

Jedino na Svetu postoje Ispiti. I to je imperativ da biste mogli da budete uzeti u veoma Napredne Dimenzije tako što bivate Pročišćeni. Prezentirano za vašu Informaciju.

CENTAR

OBJAŠNJENJE O KNJIZI ZNANJA
1991.

Naši Prijatelji,

Propagirajuća funkcija Knjige Znanja se obavlja pomoću Tehnike Refleksije.

 • 1. Ova Knjiga je Tajna Riznica i ona je Knjiga Direktne Frekvencije ALLAHa.

 • 2. Knjiga sadrži Frekvencijsku Totalnost od 1000 Godina, takođe i posle 2000 Godine.

 • 3. Knjiga je Tajni Ključ koji otključava Frekvenciju Dimenzije u kojoj je osoba prisutna, shodno Svetlosti Svesti svake osobe koja je čita.

 • 4. Svaka Svest koja čita Knjigu nikada ne može da ode Van Svesti u kojoj je. Međutim, Kapije Svesti su delimično, a zatim potpuno, otvorene za nju u proporciji sa Svešću koju postigne.

 • 5. Tokom izvršenih operacija, Energetski Kanali Knjige se Automatski otvaraju u proporciji sa Svešću koju osoba postigne.

 • 6. Ova Knjiga je Sveukupni Trijumf Svetlost – Foton – Ciklon Tehnike.

 • 7. Knjiga Priprema onoga ko je čita za Nivo Svesti koji ide sve do Finalne Dimenzionalne Frekvencije u kojoj se nalazi Svest Vremena.

 • 8. Knjiga je diktirana pomoću Tehnike koja stimuliše operativnu funkciju Vašeg Mozga. To je Sistem. To je Vaša Moždana Gimnastika.

 • 9. Vi možete da uzletite ka Dimenzijama izvan Misli jedino pomoću operacija učinjenih kao rezultat te gimnastike.

 • 10. Na Vašoj Planeti, operacije izvršene na stazi Knjige Znanja su predmet Plana Selekcije od 2 Stoleća.

 • 11. To je razlog zbog koga je Knjiga direktno predstavljena kao Knjiga XXIII Veka.

 • 12. Knjiga Znanja je, momentalno, Knjiga Vodič (Sve do2000 Godine).

 • 13. Knjiga je Knjiga Prosvetljenja Sutrašnjica (Sve do XXIII Veka).

 • 14. Knjiga je Fundamentalna Knjiga budućih godina ("7" Vekova uključujući XXIX Vek).

 • 15. Tokom Perioda sve do XXX Veka, Svesti sutrašnjica će od Knjige Znanja veoma jasno primiti Poruke koje Vi čitate ali danas ne možete da primetite.

 • 16. Posle XXX Veka, Gospodnji Poredak će Direktno stupiti u dejstvo i ova Knjiga Znanja će biti Ustoličena kao JEDNA JEDINA KNJIGA.

 • 17. Posle toga JEDNA JEDINA KNJIGA – JEDAN JEDINI POREDAK – JEDAN JEDINI SISTEM će stupiti na snagu i time će se Operativni Poreci iznova organizovati.

 • 18. Tokom ovog Operativnog Uređenja, u svakom Stoleću Čovečanstvu će biti poklonjena Naučna Knjiga kao pomoć za Naučni Progres Zajednice.

 • 19. Međutim, Knjiga Istine, koja će biti JEDINA KNJIGA dok Vaša Planeta ne postane Vodena Lopta, će uvek biti u Dejstvu kao Jedna Jedina Knjiga ALLAHovog Dekreta.

Prezentirano za vašu Informaciju.

SISTEM

JASNA INFORMACIJA SVET PLANETI
(KNJIGA ZNANJA)

Naši Prijatelji,

Životni Uslovi na vašoj Planeti koja je dosegnula Prag značajnog Progresa, su postali prilično Uznemiravajući i Neprijatni. Stoga je Kozmoz doneo Odluku da sve Istine Objasni Čovečanstvu u potpunoj Jasnosti.

U ovoj Dimenziji Finalne Tranzicije vaše Planete, svako poseduje sebi svojstvenu Svet.

U ovom Programu, gde će do Progresa Svesti Doći postepeno u Etapama, mnogi ljudi će na osnovu svoje Individualne Svesti Primeniti Različite Programe na vašoj Planeti.

Stvarni Program ovog Finalnog Doba je UJEDINJAVANJE i PRIHVATANJE. Stoga je Knjiga Znanja Dizajnrana kao Knjiga Ljudskog Bića.

Knjiga Znanja je bila diktirana Drugačijom Tehnikom, koja je još uvek Nepoznata vašoj Planeti, zvanom (Svetlost-Foton-Ciklon Tehnika). Shodno ovoj Tehnici, Energija Vremena se ubacuje na Frekvencije Slova. Iz tog razloga, bez obzira na koji Jezik je Knjiga Prevedena, Frekvencija se nikada i ni na koji Način ne Menja i Ostaje ista kao original.

U ovoj Tehnici:

FOTON: Fiksira Dimenzionalne Energije na Slova.

SVETLOST: Ubacuje Energiju Vremena na Slova.

CIKLON: Omogućava pristup Frekvencijama Dimenzija koje do Danas nije bilo moguće dosegnuti.

Knjiga Znanja je Knjiga Kosmičke Svetlosti koja poseduje veoma intenzivan Energetski Potencijal. Osoba ostvaruje Napredak Svesti, Prevazilazi Dimenzije i Dovršava svoju Evoluciju pomoću Frekvencije ove knjige.

To je Živa Knjiga koja Živi, vidi i Skenira Svesti i daje svoju Frekvenciju pod Nadzorom shodno Napretku Svesti ljudi.

Knjiga Znanja ima puno specifičnih Funkcija: Međutim, one nisu Otkrivene Čovečanstvu pre nego što dođe Pravo vreme za to. Čak i Susresti se sa Knjigom Znanja je stvar Dozvole. Knjiga Znanja je Frekvencijska Totalnost i, Shodno njenoj Misiji, to je JEDNA JEDINA KNJIGA koja u svom sastavu Okuplja Sve Frekvencije i Energije.

Prezentirano za vašu Informaciju.

KOZMOZ FEDERALNA SKUPŠTINA

OBJAŠNJENJE

Naši Prijatelji,

Najpre, Knjiga Znanja nije religijska knjiga. To je Knjiga Istine koja sve objavljuje Svet Planeti u potpunoj jasnosti. I Esencija Knjige je objašnjena u 4 stavke date Svetu na Dan 21.09.1993. Molimo pišite:

 • 1. U ovoj Dimenziji Tranzicije, Programi koji će Izaći van okvira normalnog Života, biće uzeti u polje Primene, izuzetno Ubrzana Evolucija i Programi Transformacije će stupiti u Dejstvo.

 • 2. Na taj način, Totalistička Evolucija Prirodnog Gurza će biti dovršena unutar Tri Kosmička Doba.

 • 3. Iz ovog razloga, Misija Mini Atomske Celine koja čini Božju Totalnost Prirodnog Gurza će se okončati; i izuzetno Ubrzan Operativni Porgram je uzet u Dejstvo kako bi Misije u prilično Drugačijim Dimenzijama mogle da budu dodeljene.

 • 4. Napori Čovečanstva na Evolucijskoj stazi tokom ovog Finalnog Doba, su njihova Borba da Postoje i Žive kako bi izbegli ne-postojanje.

Naši prijatelji, iz tog razloga se traži tačna Primena Datih sugestija u Studijama. Svako ko je Svestan Odgovornosti ima Spoznaju o Ozbljnosti ovog programa.

Prezentirano za vašu Informaciju.

U Ime Totalnosti

KOZMOZ FEDERALNI SISTEM

2.2.2012.

JASNA INFORMACIJA SVET PLANETI
( Odgovor na Misli )

Naši Prijatelji,

U ovom trenutku, Kozmoz je Ubrzao svoj Projekat Prebacivanja Ljudi u druge Kolonije pre nego što dođe do Kraja Sveta. I Beta Nova Projekat je program koji je stavljen u Dejstvo iz tog razloga. Svakome ko je stekao Telo u XX Veku, Kozmoz će pokloniti Dozvolu za Prelazak, Pod uslovom da to Zasluže.

Na taj Način će program XX Veka biti u potpunosti Zatvoren, i sasvim novi program XXI Veka će stupiti u Dejstvo. Program XXI Veka će biti Svesno Doba Intelekta. Do danas je Znanje dato Svet Planeti od strane Kozmoza moglo da Sretne Intelekt tek nakon 8 godina, u slučaju normalnog Intelekta.

Međutim, za Čovečanstvo XXI Veka neće Postojati takav problem, pošto će Ljudi Stići sa sopstvenim programima i Svesno staviti Knjigu Zanja u Dejstvo. Pored toga, pošto će takođe i oni koji imaju više Karme stupiti u Dejstvo u XXI Veku, proživljavaće se prilično intenzvan Haos među Svestima.

Međutim, u XXII Veku, oni koji još uvek imaju intenzivniju Karmu će Stupiti u Dejstvo, vaša Planeta će doživeti Najteže Dane u ovom Periodu. XXIII Vek će biti Zajednica koja će stupiti u Dejstvo od strane onih koji su uzeti u Spas. U ovom Periodu, oni koji u svojim Kostima Nose 8. i 9. Duhovne i Gospodnje Energije, obzirom na Studije koje su obavljali na Stazi Knjige Znanja u svojim prethodnim životima, će steći Telo i biti uzeti u Spas.

Oni koji će doći na Svet Putem Rođenja sa Početkom XXIII Veka, biće Obrazovani podvrgavanjem Ubrzanoj Evoluciji u Kolonijama Van ove Planete. Inicijalni Koraci Zlatnog Doba će biti Ostvareni na taj način. Na Svetu, Rađanje će stupiti u dejstvo paralelno Evolucijama.

U ovom periodu, takođe, postojaće Razlike među Evolucijama. Međutim, Evolucijski programi se nikako neće Primeniti, a Ljudska Bića će staviti u Dejstvo svoje Evolucije Vizuelnim putem i Svesno putem Slobodnog Duha i Spoznaje. Populacija Sveta će biti redukovana na Pola svog kapaciteta, i Raznoteža između Čoveka i Prirode će biti u potpunosti Uspostavljena.

U ovom trenutku mnogi Ljudi koji Žive na vašoj Planeti koriste svoje Poslednje Pravo u ovoj Finalnoj Dimenziji Prelaska. Međutim, pošto se to ne zna, Čovečanstvo je nesposbno da se oslobodi Vrtloga Magnetnog Polja Sveta.

Iz tog Razloga je Kozmoz uručio Knjigu Znanja vašoj planeti u ovom Finalnom Periodu kao Spas. Nivoi Svesti Ljudi koji žive na vašoj planeti su različiti. Kozmoz sada oseća Neophodnim da Čovečanstvu otkrije Sve Istine, jer želi da Okupi ove odvojene Svesti zajedno ispod istog Krova.

Za vašu Informaciju.

SISTEM

JASNA INFORMACIJA

Doba u kojem trenutno živimo je Veoma Posebno Doba u poređenju sa prošlim dobima. I ta Posebnost je otkrivana Našoj Planeti postepeno počev od 1900. godine. Naš Ostareli Svet je u ovom Finalnom Dobu ušao u Zonu Ubrzane Evolucije zajedno sa svime Stvorenim što na sebi održava.

Dok Kosmičke Energije koje zapljuskuju Naš Svet Razvijaju Svesno Ljudsko Biće na pozitivan način, one, na žalost, na negativnoj stazi pogađaju izvesne Svesti koje još nisu bile u stanju da dovrše svoju Evoluciju. Iz tog razloga, dok Naš Svet ispoljava Prizor u kojem se Dobro i Loše doživljavaju zajedno, on takođe prolazi kroz Poslednji Sud.

Naš Svet koji se nalazi na Pragu Ogromne Transformacije, trenutno menja svoju koru. Međutim, zajedno sa ovim Promenljivim vremenom, Ljudska Bića se takođe Menjaju i kao rezultat tih Promena, Čovečanstvo je Svedok nepoželjnih događaja.

Upravo iz tog razloga, neki Ljudi koji žive na Svetu prolaze kroz haos spoznaje.

Dani koje ćemo živeti u bududćnosti će biti mnogo drugačiji od današnjih dana. Masovni Bol koji se Oseća usled ovih Ubrzanih Promena je investicija u ZLATNO DOBA sutrašnjica.

Ovo je Period Tranzicije. Tokom ovog Perioda se događa Ogromno sticanje Spoznaje unutar Totalnosti Ljudi. Sada se očekuje od Ljudskog Bića, koje je steklo Spoznaju, da Voli, da Poštuje, da Zagrli Čovečanstvo Prevazilaženjem svoje Individualne Svesti.

To je Spoznaja o Ujedinjavanju. Jer, Uzvišene Svesti koje Prevaziđu svoju Individualnu Svest, koje dele is Ljubavi, koje nisu u Diskriminatornoj Svesti i koje sa Ljubavlju mogu da Zagrle čak i svoje Neprijatelje, će osnovati Svet sutrašnjica.

U ovom trenutku, Naš Svet je Univerzumska Škola. I u ovoj školi, svako je odgovoran za svoju Svest, kao Slobodna Duša, Slobodna Spoznaja. U ovoj školi nema mesta za Nametanja. Od sada je svako obavezan da bude Sopstveni Gospodar i Guru, tako što sam izabira svoju stazu. To je program.

SISTEM

18-3-1998.

EVOLUCIJA I ISTINA

Sva operativna Uređenja do danas stavljena u Dejstvo na vašoj planeti, zapravo imaju Različite i specifične funkcije.

Ovo su Programi koji omogućavaju Projektovanje – Razumevanje – Misao – Postizanje Iskustva – Postizanje Svesti i Ojačavanje Čovečanstva. Međutim, sve ovo je do danas Razmatrano u skladu sa Interpretacijama Zemaljskih Misli Ljudskog Bića Sveta. Iz tog razloga, vaša planeta je Zaostala i Kasni u ovoj Univerzumskoj Trci.

Mnogi Pojedinci koji žive na Nivou Sveta su dali svoje Interpretacije Istinskom Znanju shodno sopstvenoj Svesti, i tako stavili u Službu Znanje u skladu sa njihovim ličnim Razumevanjem.

Na ovaj način je došlo do Degeneracije svih Informacija datih Vašoj Planeti. Čovečanstvo je Zbunjeno, i zaista mu je teško da izabere stazu u ovom haosu Informacija.

Agresivna Svest Ljudskog Bića je još uvek u Dejstvu, još od vremena kada su Specijalne Sugestije sistema prezentirane Vašoj Planeti.

Vi znate da staza kojom se korača nije Glatka. I savladati Prepreke uopšte nije lako. U ovom momentu, Čovečanstvo trči Maraton bez da je shvatilo i Zna šta mu je Cilj.

U ovom trenutku, svačija lična Istina je Jedina Istina u vremenskom Segmentu u kojem vi živite. Međutim, ono što će vas Lako i Udobno odvesti u svaku Dimenziju je Vaša Evolucija. To je Svrha svih Svetih Knjiga do danas datih Vašoj Planeti. Evolucija je prvi Osnovni Princip stavljen u Dejstvo za Čovečanstvo.

Božanska Pravda se Manifestuje jedino na taj način. U Protivnom, Svest o Jednakosti se ne može dosegnuti.

SISTEM

27-7-1998.

CIKLUS I BOŽANSKI ZAKONI,

Svaki Ciklus je Evolucijski program i operativno Uređenje stavljeno u Dejstvo, paralelno Javnoj Svesti pod Nadzorom Božanskog Poretka.

Svaki program koji je do danas bio otvoren vašoj planeti je bio Pimenjen i Organizovan u skladu sa Svešću medijuma, i napredniji programi su stavljani u Dejstvo shodno faktoru Uspeha koji se uoči.

Međutim, sada u ovom finalnom Dobu, pošto se smatra da je Ubrzaniji Napredak neophodan u programu ovog Finalnog Ciklusa i pošto su Velika Buđenja ostvarena u starim programima, shodno odluci Sistema Knjiga Znanja je diktirana jer je smatrano neophodnim da se Čovečanstvu daju Informacije o programima izvan Religija.

Međutim, Program sadašnjeg Ciklusa je Jasniji i Drugačiji, u poređenju sa prethodnim Ciklusima.

Tokom ovog Finalnog Doba, kako bi Čovečanstvo Ušlo u Program Spasa i bilo Prihvaćeno, ono je obavezno da stavi u Dejstvo najpre program Suverenosti nad samim Sobom.

Objašnjenje Informacija Ubrzava Evoluciju Ljudskog Bića. Svaka primljena Informacija Otkriva Svest a Svest nam omogućava da postignemo Razumevanje. Razumevanje postavlja Odgovornost pred Ljudsko Biće, tako što ga prenosi u Svest o tome šta treba Raditi.

Ovaj Program 19. Ciklusa je stavljen u Dejstvo kao Najautentičniji program ovog doba. U ovom programu, bitni su Energetski Transferi iz Bliskog Plana od jednog Ljudskog Bića na drugo Ljudsko Biće u skladu sa Sistemom projekcije.

Na Osnovu toga da će ovi transferi dovesti do ubrzanog Otvaranja u procesu Napredovanja Svesti, veoma napredne Svesti su bile prebačene na Vašu Plnetu koje su ostvarile Progres, počev od prvog Ciklusa do Finalnog Ciklusa, i ove napredne Svesti su dobile Fizičko Telo pošto su napravile poseban Zavet sa Realnošću.

Poredak Realnosti je Evolucijski Poredak; svako zna da je Svet Dimenzija testa. Međutim, biti Uspešan na ovim teškin testovima je pojava koja se tiče Evolucije date osobe.

Iz tog razloga je Tolerisanje, čak i onih koji Vas Napadaju, je prva Granica Mudrosti.

Shodno Božanskim Administrativnim Zakonima, ne postoji prisila nikakve vrste. Slobodna volja Ljudskog Bića njemu i pripada. Ljudske Svesti postaju sopstveni Krivci obzirom da sami Biraju svoju stazu.

Prezentirano za Vašu Informaciju.

SISTEM

Napomea:
Prvo Kosmičko Doba = između 1900. i 2000. godine
1 Kosmičko Doba = 100 godina = 1 vek.
Jedan Ciklus = 26.000 godina.

6- 7 - 2002.

REINKARNACIJA

Naši Prijatelji,

Na Planu Sveta, Tokom ovog Specijalnog Doba u kojem se vode Rasprave o Reinkarnaciji, došlo je vreme za Informacije i Objavljivanje Istina u potpunoj jasnosti. Najpre, Svesti bi trebalo da shvate da fenomen Reinkarnacije nema ničeg zajedničkog sa Fizičkim Telom sastavljenim od čvrste materije. Reinkarnacija je pojava koja se jedino tiče Evolucije Energije.

Od dana kada je vaš Svet stupio u egzistenciju, Kozmoz primenjuje veoma različite Tehnološke programe na sva živa bića na ovoj planeti kako bi ih osposobio za naprednije evolucijske programe; i najpre je primenjen Projekat Evolucije Energije. Kao rezultat obavljenog rada, mikro energija je dovršila svoje zasićenje u vremenskim procesima od 7 Faza.

Svi programi posle ovoga su bili pripremljeni shodno vremenskom procesu od 7 Faza.

Energija koja je ostvarila zasićenje doseže Nivo na kojem je u stanju da se Ujedini sa čvrstom materijom. Ujedinjenje ova dva faktora takođe ostvaruje svoje Zasićenje kao čvrsta materija u 7 Faza. Posle toga, ova Totalnost dobija dozvolu da se poveže na Dimenziju Svesti, tako što biva Upisana trećom Energijom. Ovaj Proces obezbeđuje da Energija postigne Svest kao Biće.

U Dimenziji Svesti, takođe teče Progres od 7 Faza. Ova Svest je inicijalno u Dejstvu na intuitivan način kao Ćelijska Spoznaja. I "mikroorganizam je tako stupio u Dejstvo". Ovi mikroorganizmi su kasnije Upisani Energijama različitih Dimenzija, i stekli Različite Forme. To su Prototipske Forme koje pripadaju Svakoj Dimenziji.

Jednom kad Energija, prebačena u Telo koje ima Mozak, dosegne potencijal da bude u stanju da primi Energiju izvesne Dimenzije Napredujući kroz 7 Faza, ta Energetska Totalnost se Upisuje Božjom Energijom i uzima u Evoluciju Svesti putem svetlosti Božje Svesti. To je Ljudsko Biće, a Telo koje ono Nosi je prototip finalne Forme. Sistem života ove Forme je Ekvivalentan funkcionalnom mehanizmu Uređenja Kosmosa.

Takođe, Ljudsko Telo, koje je primilo Božje Upisivanje, postizanjem Iskustva putem Progresa Svesti kroz 7 Faza je stvorilo današnje Vas tokom vremenskih procesa. Dakle, ovo je Reinkarnacija. Taj proces je u Dejstvu na Planu Sveta između 3. i 4. Dimenzije. Od sada se program Reikarnacije privodi kraju. Posle te granice, Biće koje potražuje samo sebe, se obrazuje uzimanjem u Drugačije Evolucijske Skale.

Svako Biće koje je steklo Pravo da živi na planu Sveta je predmet Programa Univerzumske Hijerarhije. Čak i Pravo na sticanje tela zavisi od programa koje treba obaviti. Bića koja su u stanju da dosegnu veoma napredne Dimenzije, kooperišući sa Kozmozom, se Vraćaju na Plan Sveta mnogo puta na osnovu njihove sopstvene želje kako bi pomogli Kozmozu.

Međutim, pošto to Biće dobija Gene od druge Majke i Oca u životu na Svetu, shodno programu njegova Forma stupa u dejstvo bilo kao žena ili muškarac, i nema ničeg zajedničkog sa Telima koje je steklo u prethodnim životima. Jer, ono što donosi formu su Geni Majke i Oca.

Iz ovog razloga, Čovečanstvo odbacuje Reikarnaciju jer smatra da se tu radi o čvrstoj materiji. Kasete prethodnih života svakog Bića, koje je steklo Pravo da živi u Dimenziji Zatvorene Spoznaje, su izbrisane iz Memorije. Međutim, oni povremeno mogu da se sete svojih starijih Inkarnacija putem podsveti. Ali njihove skorije Kasete su izbrisane. Da nije tako, diskete Evolucije i Života ne bi mogle da stupe u Dejstvo na efikasan način na Planu Sveta.

Prezentirano za vašu Informaciju.

SISTEM

1.8.2015.

OBJAŠNJENJE O KARMI

Naši Prijatelji,

Vrhovni Mehanizam je otvorio Dimenzije Nepoznatog ka vašoj Planeti u liniji sa programom napretka tokom ovog Poslednjeg Doba i Dao je, i nastaviće da Vam Daje, Informacije izvan religija shodno Napretku vaše Svesti. Svesti se Klasifikuju u skladu sa Informacijama uzetim sa disketnih registracija svakog pojedinca koji živi na vašoj planeti.

Postoje takođe i Brojni Ogranci kada je u pitanju Karma Program. Želeli bismo da ovo pojasnimo. Molimo vas da ispišete listu ovih Karmi:

 • 1. Karme Personalnosti,
 • 2. Karme Misije obavljane u Dimenziji u kojoj Živite,
 • 3. Karme iz Prošlih Života,
 • 4. Karme formirane tokom Života u medijumu u kojem Živite,
 • 5. Karme Evolucije,
 • 6. Karme Života na Svetu.

Ove Karme imaju mnoge ogranke:

 • 1. Karme Personalnosti: Za svakog Pojedinca koji je Povezan na Univerzumsko Osoblje, u periodu kad se njegovo Vreme i Evolucijska Svest Poklope, prvi Test kroz koji on Prolazi stavlja u dejstvo Karmu Personalnosti. U ovom programu, Izbor pripada Pojedincu. On zavisi od Slobodne volje Ljudskog Bića da izabere ili medijum Sveta ili Univerzumski Medijum u kojem će živeti.

 • 2. Karma Misije u Medijumu u kojem Živite stupa u dejstvo sa medijumom Misije koja vam je Dodeljena. Rad u drugim medijumima pored Programa Studija u koje je pojedinac registrovan, nesposobnost Postizanja Ozbiljnosti i Svesti u Misiji koja se obavlja, veće fokusiranje pažnje na Svetski život, stvara Karmu Misije. Teškoće se doživljavaju.

 • 3. Karme iz Prošlih Života: Pojedinac Dovršava ove Karme sam, putem Podsvesnih impulsa. Ovde, Biće Dovršava sve ono što je Življeno u Prošlosti doživljavajući sve to u mikro formi u medijumu u kojem živi. To se zove program Uzajamnog Pomirenja. Osoba koja ne može da Dovrši ovaj svoj Program, nikad ne može da pređe u Druge Dimenzije.

 • 4. Karme Života: Ovo su Karme koje Potiču iz misli Pojedinca. Poznato je da svaka Reč Nosi Frekvenciju i Moć Misli. U Univerzumskom uređenju, Pozitivne Reči se Registruju kao Pozitivne pošto Nose Pozitivne Misli. Svaka Negativna Reč se pak Registruje kao negativnost. U Zakonu Prihvatanja, sve je Pozitivno. Međutim, u Uzvišenom Carstvu, slučajevi Neprihvatanja se registruju kao negativnost.

 • Stavljanje primedbi na pozitivne Sugestije, tako što svemu kažete Ne shodno vašim Individualnim željama, stvara Vam Karmu Života u medijumu u kojem Živite. Akumulacija ovih Negativnih Karmi Otežava život Osobe na Svetu. Ovo je Izvor Svih Nevolja kroz koje Čovečanstvo trenutno Prolazi, kako Telesno tako i Duhovno.

 • 5. Prvi Kriterijum kod Karme Evolucije je Služenje Ljudskom Biću. Na vašoj Planeti, Služenje Ljudskom Biću se obavlja Telom, Duhom i putem Energetskih Transfera. U Služenju Telom, važi Služenje Ljudskom Biću putem Tela te se tako smanjuje njegov teret. Kod Duhovne pomoći, važi Služenje Ljudskom Biću putem Reči. A kod pomoći putem Energije, važe Ćelijske Refleksije. Viša Energija uvek Ojačava nižu Energiju.

 • 6. Karme Života na Svetu: Putem njih, Vaša Planeta trenutno Dovršava svoju Karmu. U ovom Životnom medijumu, Svaka Osoba koja je dobila Pravo na Život, deo je tog programa shodno napretku svoje Esencije i Svesti. Svako čija je Esencija Pozitivna ima Misiju da Očisti Svet tako što na Svetu privlači negativne Frekvencije. Ovo je Univerzumska Misija koju će svako Automatski obavljati. Te Energije se privlače paralelno Evoluciji.

 • Međutim, u periodima intenziviranja negativnih energija, Esencije ne mogu da Tolerišu taj intenzitet i pojavljuju se zdravstveni problemi. Iz tog razloga Vam je Kozmoz Poklonio Knjigu Znanja kao Knjigu Ljudskog Bića. Knjiga Znanja vam pomaže neutralizovanjem ovih energija koje Esencije ne mogu da Privuku.
  Prezentirano za vašu Informaciju.


VRHOVNI MEHANIZAM

INFORMACIJA IZ VRHOVNOG MEHANIZMA

Naši Prijatelji,

Svi Projekti Refleksije i Ujedinjavanja, čije obavljanje Sistem smatra neophodnim, stavljeni su u primenu kao različite verzije u svim sekcijama vaše Planete. Iz tog razloga su naši prijatelji na Zemlji, koji su prigrlili svetlost sopstvene Svesti, stavili u primenu te programe koje Božanski Plan vekovima sanja da primeni.

U ovom periodu komunikacija kada se uklanjaju hijerarhijske skale, sada je u dejstvu program (Gospod kaže, Sluga zapiše). Projekat Širenja i Ujedinjavanja je primenjen na vašu Planetu na taj način. Međutim, van ovog Programa Širenja i Ujedinjavanja Mi držimo naše prijatelje koji nisu prekinuli kontakt sa svojim Esencijalnim Kanalom.

Vi ste Uzvišena Bića koja su u Dimenzijama Vremena prevazišla mnoge Hijerarhijske Skale etapu po etapu, i na taj način nas dosegnula. I sada, u ovoj Dimenziji Prelaska, vi ste dali Zavet Zakonu Služenja Ljudskom Biću kako biste stekli Pravo na Život u drugim Dimenzijama na osnovu uspeha na Bakalaureat Ispitu Drevnih Perioda.

Vi znate da je vaša Planeta Dimenzija Evolucije i Ispita. U ovom momentu, vi doživljavate Evoluciju drugih Dimenzija na vašoj Planeti.

U slučaju da smatrate ispitom sve sa čime se sretnete u Periodu u kojem živite, to će vam pomoći u vašem životu i lako ćete ostvariti Napredak Svesti.

Socijalne aktivnosti koje obavljate na vašoj Planeti će vas pripremiti za naprednije Dimenzije. To ubrzava tempo, koji je u dejstvu obzirom na nedostatak Vremena, i prevešće vas u lepše sutrašnjice.

Kozmoz je svoj Program povezao na sistem refleksije od 3 Stupnja.

 • 1- U Prvom Sistemu: Trening – Vera – Misija Svest su u prvom planu.
 • 2- U Drugom Sistemu: Svest – Razumevanje – Sprovođenje Programa su na snazi.
 • 3- U Trećem Sistemu: Odgovornost – Služenje – Zasluga na osnovu Svesnog Samo-Požrtvovanja su važni.

Svi Prijatelji koji su uspešno dovršili ova 3 Programa su Osnovni Tim koji će od sada zauzeti svoje mesto unutar Nebeskog Osoblja.

Prezentirano za vašu Informaciju.

VRHOVNI MEHANIZAM

INFORMACIJA ZA CELU SVET PLANETU

Naši Prijatelji,

U ovom trenutku, Univerzumska Totalnost se otisnula sa vama, putnicima Božanskih Rangova.

Prvi od zakona smatran neophodnim u ovom Sistemu je Zakon Suvereniteta nad Sobom. I Drugi Zakon je Poštovanje prema Ljudskom Biću. To je Sistem Mudrosti. Uspeh na ovim veoma teškim ispitima je Pojava koja se tiče Evolucije osobe.

Božanskom Planu je Poštovanje Ljudskog Bića uvek primarno. Kad je u pitanju napredovanje na ovoj stazi, postoji Božanski Princip: "Poštovanje Ljudskog Bića je Poštovanje Allaha" – "Ljubav prema Ljudskom Biću je Ljubav prema Allahu".

Karateristika ovog Finalnog Doba je tačna i Svesna primena sugestija koje su Vam date. Međutim, vaša Planeta trenutno doživljava svoj Poslednji Sud pošto je podvrgnuta pozitivnim i negativnim primenama mnogih Razvijenih i NeRazvijenih Svesti.

Počev od svoje prve egzistencije, Ljudsko Biće je trebalo da proživi Stupnjeve u svojim životnim periodima kako bi dosegnulo svoju današnju Celovitu Svest. To su, redom:

 • 1- Da bude u Miru sa samim Sobom (Uzajamna Socijalna pomoć).
 • 2 - Da se Integriše sa samim Sobom (Dimenzija Umetnosti, Kreativnost).
 • 3 - Da Prevaziđe samo Sebe (Primena Religijskih Doktrina).
 • 4 - Da zagrli Univerzume (Da čuje glas Neba)
 • 5 - Da Zna ono što Nije Znalo (Da dobije Dozvolu da bude Trenirano od strane Plana Uzvišenih).
 • 6 - Da prenese ono što Zna onima koji Ne Znaju (Da lično Preuzme Univerzumske Programe).

Oni koji Prevaziđu ovih 6 Koraka, nisu više Ljudi Plana Sveta. Strpljenje i Vreme će Vam sve Dokazati. Dokazi su svakako unutar doživljenih Događaja i unutar Vremena.

Vi ćete biti čvrst malter u temeljima sutrašnjica.

Prezentirano za vašu Informaciju.

KOZMOZ FEDERALNA TOTALNOST

20-12-1998.

LJUDSKO BIĆE I EGO

U ovom specijalnom Periodu u kojem živimo, u skladu sa Zakonima o Individualnoj Volji, niko nema autoritet da se meša u tuđe stvari. Sada je svakome Presuda u sopstvenim Rukama. Svako je odgovoran za samog sebe.

Negativnosti koje se uočavaju na Vašoj Planeti, u vremenskom Segmentu u kome Sećanje i Milost ne postoje i gde su ljudi izgubili svoju Humanu Spoznaju, potiču od Ljudske Svesti koja stavlja u Dejstvo svoje Individualne akcije bez da je Izbrusila sopstveni Ego.

U Dobu u kojem Vi živite, Čovečanstvo je pod Uticajnim Poljem Svesti Sveta. I još uvek mu nedostaje Čak i Svest o tome šta je svrha Ljubavi, Prijateljstva, Bratstva/Sestrinstva, Mira i Univerzalnosti i zbog čega i zašto su stupili u Dejstvo.

Umesto da e Čovečanstvo ustali u Sistemu Mudrosti, Akumulacija Znanja i Svesti koje su ljudi stekli tokom različitih Tokova vremena, Aktiviraju njihove Individualne Instinkte bez da su oni toga svesni. Ova situacija Ometa čak i shatanje o napravljenim Greškama.

Prevazilaženje distanci između Ljudi i Božijeg Mehanizma uopšte nije lako. Svest Realnosti nije Svest koja se lako postiže niti putem Religijskih pravila niti putem Evolucijskih koraka. Ta vrlina je skrivena u Esencijalnoj Svesti Ljudskog Bića. Međutim, manifestovanje te Esencije je moguće jedino brisanjem samog sebe u sebi.

U ovoj Dimenziji Tranzicije koju proživljavate, sasvim je Prirodno da se Ljudsko Biće Saplete na stazi kojom Korača. Ali, jednog dana, tokom sutrašnjica, Ljudsko Biće će Odrasti, otvoriti Nepoznate kapije i biti Gospodar Kosmosa, Opremljeno Tajnama Nepoznatog.

SISTEM

KONTROLNI TALASI

Naši Prijatelji,

Kontrolni Talasi su asistirajući Talasi koji turpijaju Vaše grubosti, koji provociraju rasprave među ljudima čineći da oni prolaze kroz Zemaljske Ispite, i koji na taj način otkrivaju Istinske Personalnosti, koji pronalaze Istinska Ljudska Bića i pripremaju ih za Dimenziju Spasa. Vaši Zemaljski Ispiti se obavljaju na zaj način. I ovaj Sistem je pod kontrolom Mehanizma Utiicaja.

Dozvolite Nam sada da pomenemo Pragove koje ovi Kontrolni Talasi čine da pređete, i dozvolite nam da ih redom izdiktiramo:

 • 1. Prag Arogancije – Ponosa – Osvetoljublja
 • 2. Prag Posedovanja – Nekretnina – Materijalnog
 • 3. Prag Ljubavi – Odanosti – Prijateljstva
 • 4. Prag Ljudskosti – Samopožrtvovanja – Tolerancije
 • 5. Prag Brisanja Sebe iz Samoga Sebe
 • 6. Prag Dostignuća – Unifikacije
  Ovih 6 Pragova su oni koje bi u prvom stupnju trebalo Prevazići.

  Dozvolite da sada napišemo Pragove koji slede (Kosmičke Energije se primaju posle šestog Koraka):

 • 7. Prag dostizanja Kosmičke Svesti
 • 8. Prag Ujedinjavanja sa Univerzumskom Svešću
 • 9. Prag dodele Specijalne Misije (kao uzajamno pomaganje i isceljenje shodno Svestima)
 • 10. Prag navikavanja na Kosmičke Energije (Direktno – Indirektno – Za vreme Spavanja)
 • 11. Program prevazilaženja Strahova i prag Tranzicije
 • 12. Prag Dodele staze Istinske Misije

 • 13. Svest – Razumevanje – Spoznaja postignuti za vreme ove Misije
 • 14. Logika – Odgovornost postignuti za vreme ove Misije
 • 15. Snaga Volje postignuta za vreme ove Misije
 • 16. Odana Svest postignuta za vreme ove Misije
 • 17. Univerzumska Totalnost postignuta za vreme ove Misije
 • 18. Ljudski Kvaliteti postignuti za vreme ove Misije

Prvih šest od 18 koraka, koje smo gore izdiktirali, nose ALFA Talasne Energije. Drugih šest nose BETA Talasne Energije. Trećih šest nose GAMA Talasne Energije.

19. Ovo je Direktna OMEGA Kapija.

Tamo se ne ulazi lako. Da biste tamo bili prihvaćeni, Vi bi trebalo da Prevaziđete, jedan po jedan, Osamnaest gore navedenih Pragova.

Prezentirano za vašu Informaciju.

CENTAR NAD CENTROM

GENERALNA OBJAVA SVET PLANETI
1992.

Naši Prijatelji,

Negativnosti formirane na Vašoj Planeti, na kojoj se obavljaju završne Pripreme za ulazak u Novo Doba, potiču od činjenice da Ljudskoj Svesti nedostaje Svest o Istini.

Na Vašoj Planeti koja je u polju primene programa velikog Progresa, Sugestije date od strane Božanskog Plana i Akcija koje se traže u određenom smeru, nisu nikada bez razloga.

Tokom ovog Programa Tranzicije, osećala se obaveza da Vam se u svoj Transparentnosti prenese Znanje, tako da se možete osloboditi Fiksacija Svesti i Ega i bolje shvatiti Istinu.

U ovom momentu, selekcije Svesti Naprednih Dimenzija su u Dejstvu na Vašoj Planeti. Stoga je svaki kanal obavezan da izloži sve primljene Informacije. Pod Svetlošću tih Informacija, Čovečanstvo će napraviti Istinski Izbor.

Na osnovu događaja koji se trenutno proživljavaju, Čovečanstvo prelazi preko Sirata. Na Vašoj planeti, na kojoj se stoga ispoljavaju Negativnosti, sutrašnjice će otvoritu Svetle staze za Vas.

Iz tog razloga, vi ste do danas bili obrazovani na Božjoj stazi i Pripremani za Univerzumske Dimenzije. Sada, zajedno sa Totalnostima Ljudi koji su bili Pripremljeni, mi letimo ka Dimenziji Istine.

Stoga je Knjiga Znanja, koja je u vašim rukama, Uručena Vašoj Planeti.

Ova Naša Poruka je data kao Informacija od strane Kolektivnog Osoblja Totalnosti Pre-Eminentnog SveMilostivog Svet Planeti. Čitajte – Razmišljajte – shvatite Istinu sada, tako što ćete se osloboditi Nepoznanica.

VRHOVNI MEHANIZAM

ZLATNO DOBA

Naši Prijatelji,

Vaša Planeta, koja je izgubila mnoge svoje kvalitete sa Materijalne, Duhovne i Prirodne tačke gledišta, se Obnovlja. Do danas doživljeni Događaji i oni koji će biti Doživljeni, će u kratkom vremenu Ujedininti Čovečanstvo prenoseći ga u Svest o Istini.

Zlatno Doba je bilo mnogo puta Primenjeno na Vašu Planetu u Svetlosti različitiz Informacija, u skladu sa Percepcijskom Moći Svesti medijuma u svakom Periodu.

Svaki Reformistički Poredak je Znatno Doba. Svaka otkrivena Sveta Knjiga je Ključ Zlatnog Doba. Međutim, Zlatno Doba današnjica se osniva na drugačijem Poretku prizora Zlatnog Doba smatranog neophodnim od strane Sistema, uklučujući milijarde Vekova. I ovo osnivanje je ekvivalentno Poretku inicijalnog osnivanja Carstava.

Zlatno Doba najavljuje medijum u kojem će živeti srećni Ljudi u Bratskoj/Sestrinskoj Totalnosti sveta i koji će bacati Svetlost na Vas u sutrašnjicama, Shodno JEDNOM JEDINOM BOGU –JEDNOM JEDINOM PORETKU – LEDNOM JEDINOM SISTEMU i JEDNOJ JEDINOJ KNJIZI.

Međutim, sve dok se željeno Zlatno Doba ne postigne, i dalje će postojati brojni Pragovi koje će Vaša Planeta Prevazilaziti. 3 Kosmička Doba su Prepoznata za ovaj Period pripreme za Zlatno Doba, (Kosmičko Doba sadrži jedan Vek).

Vaša Planeta, uzeta u Program veoma Ubrzane Evolucije počev od 1900. godine, dovršila je svoje Prvo Kosmičko Doba 2000. godine. To je XX Vek. Drugo Kosmičko Doba uključuje XXI vek a Treće Kosmičko Doba XXII vek.

Početak Očekivanog i Željenog Zlatnog Doba kojeg smo gore pomenuli, će biti sa početkom XXIII Veka i ono će uključiti Period od sedam Vekova.

Ima 5 Etapa u programu Pripreme za Zlatno Doba. Svaka Etapa sadrži jedno Doba.

 • 1- Pripremno Doba, i Ovo Doba sadrži Period Svetih Knjiga.

 • 2- Period Buđenja : Ovo je Dimenzija Prelaska kroz koju Vi još uvek prolazite i Period Zvani USKRSNUĆE koji Vam je do danas bio objavljen u Svetim Knjigama. U ovom trenutku, Vaša Planeta je unutar ovog haosa.

 • 3- Novo Doba: Prevazilaženjem Perioda na koje ste bili naviknuti, ovde će stupiti u dejstvo Period Postizanja Nepoznatog – Rada – Istraživanja – Dosezanja Shvatanja. Kosmičko Doba od Dva Veka će doživeti ovaj Period (XXI i XXII vek)

 • 4- Zlatno Doba: Ovo Doba sadrži život Perioda od 7 Vekova posle XXIII Veka. U njemu ćete se Osvedočiti o prisustvo Mehanizma – Sistema – Božjeg Poretka – Realnosti još uvek neshvaćenih na Vašoj Planeti, ali koje Mi pokušavamo da predstavimo, i na taj način ćete Svesno otvoriti krila ka Nepoznatom.

 • 5- Doba Svetlosti: Ovo Doba, koje će otpočeti posle Zlatnog Doba, se zove Doba Svetlosti. To je Doba koje će stupiti u Dejstvo posle XXX veka i tu će biti na Snazi direktan Poredak ALLAHa.

Ljudi koje se sada Pripremaju na ovoj stazi će biti direktni Esencijalni Članovi ovog Sistema. Mi ovu Stazu Univerzumske Svetlosti zovemo Zlatno Doba.

Prezentirano za vašu Informaciju.SISTEM

1.5.2016.

INFORMACIJA ZA INTEGRISANE SVESTI

Naši Prijatelji,

U programima Komunikacije i Jedinstva na Svetu, magnetna polja imaju Veoma Snažan efekat. Kako biste bili u stanju da bolje Shvatite Ozbiljnost Univerzumskih Studija, Mi bismo želeli da vam Sada prenesemo neke karakteristike magnetnih polja.

Ustvari, magnetna polja su Veoma Snažni Energetski čvorovi formirani putem Misli. Svaka tema na koju Svako Ljudsko biće Razmišlja ima svoje specifično magnetno polje i to magnetno polje takođe Poseduje Moć Privlačenja.

Tako, sve teme koje su stvorene u Mislima Privlače jedna drugu u Svoje magnetno polje i na taj način dovode do formiranja Mnogih različitih magnetnih polja.

Ova magnetna polja se formiraju u dva različita medijuma, kao horizontalna ili vertikalna, u skladu sa Snagom Misli. Centri bogosluženja koji se Zovu Kible su horizontalna magnetna polja formirana putem Akumulacije Snage Misli.

Takođe postoje magnetna polja formirana u atmosferi. Ona su, za Uzvrat, formirana putem Frekvencije Svetih Knjiga.

Što je Snažnije magnetno polje koje je formirano, to će više Misli ljudi koji su na istoj Koordinati biti ka njemu automatski Privučeni. U koje god magnetno polje da Ljudsko Biće uđe putem Misli, Energetska Moć odatle će ga definitivno staviti pod Uticaj. Religijska magnetna polja su formirana tokom vekova putem ovih Svesti i Misli.

Da bi magnetno polje bilo formirano, Neophodno je da postoji "Svesna Vera" u Operacijama koje se sprovode. Vera je Najjači ključ koji će Otključati Svest vašeg EsencijalnogpPotencijala.

Što je bliža Esencijalna Energija Bića Frekvencijama Kosmičkih Energija koje ono Privlači, Operacije koje se sprovode će biti Svesnije – Razumljivije i Ispravnije.

Prezentirano za vašu Informaciju.

SISTEM

16.11.2015.

JASNA INFORMACIJA SVET PLANETI

Naši Prijatelji,

Svi Programi Primenjeni na vašu planetu do Ovoga dana od strane Kozmoza su zarad toga da Ljudske Svesti ostvare napredak Svesti. Svaka Informacija Ima magnetno polje i Dimenzionalnu Frekvenciju. Čovečanstvo ostvaruje napredak kroz Frekvencije ovih Informacija. Znanje uopšte nije važno. Frekvencija svih tih Informacija je ta koja će vam omogućiti da napredujete.

Pošto usled nedostatka Vremena postoji Obaveza da svako, ko je dobio Pravo da živi na vašoj planeti, shodno Ubrzanoj Evoluciji od 1900. bude Registrovan u Dimenziju Spasa, vaša Cela planeta je uzeta u specijalni program u 2016. godini Sveta na osnovu programa Unifikacije.

U Poslednjem programu Skeniranja u 2015. godini, uočeno je da su Mnoge Svesti na vašoj planeti Još uvek gladne Znanja. Bez Zadovoljenja Znanjem, Aktivne Primene se nikada ne mogu sprovesti. Svakome ko živi na vašoj planeti je svojstvena određena Dimenzija i on/ona može ili ne može da primi Puno Informacija iz Te svoje Dimenzije.

U ovom Završnom Dobu, Kozmoz je svima otvorio kanale Esencije i Znanja kako bi čovečanstvo imalo koristi od Svog Znanja. Frekvencije veoma naprednih Informacija su vrlo intenzivne i Moćne. One mogu da budu primljene jedino od strane Svesti koje su na njihovom Nivou.

Kako Čovečanstvo Poseduje takvu Svest da Uvek Beži od Teškoća, ono uvek Preferira Informacije koje ne Deranžiraju njegovu Svest. Stoga na vašoj planeti Napredak Svesti teče Veoma sporim Tempom. Iz tog razloga, vaša Cela Planeta je Povezana na specijalni program u 2016. godini.

Shodno tom programu, Frekvencije Svih Kanala izuzev Knjige Znanja se Zaključavaju i svo Znanje se Povezuje na Frekvenciju 72. Dimenzije. To jest, bez obzira iz koje Dimenzije da prima Informacije, Svako na vašoj planeti će uvek dobiti 72. Frekvenciju. Na ovaj Način, vaša Cela planeta se Registruje u Jednu Jedinu Frekvenciju sve do Kraja XXI Veka, „Izuzimajući Frekvenciju Knjige Znanja“.

Na osnovu Rezultata Skeniranja koja će biti obavljena na kraju 2016. godine Sveta, Svesti koje su bile u stanju da prime 72. Energiju će u 2017. godini Sveta biti povezane na 76. Frekvenciju Knjige Znanja a u 2018. godini Sveta oni koji budu u stanju da prime 76. Frekvenciju će Zvanično biti povezani na program Spasa, Svesnim stupanjem u Studije na Ovoj stazi.

Izlazna Kapija vaše planete koja je u Prvom Solarnom Sistemu je SATURN. Saturn je Galaksija koja se nalazi u 18. Dimenziji i Nosi Energiju 72. Dimenzije. Ova Dimenzija je Kraj ALFA Kanala. Prelazak u OMEGA se Ovde ostvaruje. Svi programi se stavljaju na snagu saglasno toku Vremena.

Prezentirano za vašu Informaciju.

KOZMOZ FEDERALNA TOTALNOST

23.3.2017.

OBJAVA SVET PLANETI

Naši Prijatelji,

Privlačno polje vaših misli je povezano sa vašim željama. A vaše želje se pojavljuju paralelno vašoj Evoluciji. Ne može se očekivati uspeh od svih Operacija koje su stavljene u dejstvo na vašoj planeti.

Moć da se Uspe potiče od Moći magnetnih polja. I Magnetna polja se formiraju putem Snage Mozga.

Putem njihove Privlačne Moći, ova magnetna polja koja se automatski formiraju, Okupljaju u svoj Sastav Energije koje Nose iste Frekvencije Misli.

Sve Duhovne i Društvene fokalne tačke i sektori do danas osnovani na vašoj planeti su osnovani na ovaj Način.

U projektu "Prihvatanja i Ujedinjavanja" koji je program XXI Veka, Obavezno je zarad Spasa vaše planete da se ove fokalne tačke od sada Ujedine u jednu Totalnost, shodno nužnosti proistekloj iz programa "Ujedinjavanja Sveta".

Ako do danas Duh Socijalizacije, Prihvatanja i Ujedinjavanja nije procvetao kod naših Prijatelja koji obavljaju Služenje Svetu na ovoj Univerzumskoj stazi shodno Zakonu Služenja Ljudskom Biću, to znači da su Zemaljska Svest i Ego još uvek u dejstvu.

Investicije koje je Kozmoz uložio u vekove su zarad Spasa Celog Čovečanstva. U ovom trenutku, Svaki Pojedinac koji diše na planu Sveta je Misionar na svoj način. Međutim, Služenje koje obavlja nije za njega samoga već za čovečanstvo i Univerzume.

Osnovna Dužnost Veća Univerzumskog Uređenja je da još jednom Potseti Čovečanstvo na ovo.

Za vašu Informaciju.

VEĆE UJEDINJENE REALNOSTI

23-3-1993.

LJUBAV

Ljubav je Osnova celokupnog Kosmosa. Priroda i Ljudsko Biće, takođe, su proizvod ove Ljubavi. Vibracija Ljubavi je Esencijalni Izvor Atomske strukture.

Zapravo, u svakoj stvari koja postoji, nalazi se Vibracija Ljubavi u skladu sa njenom Moći privlačenja. I to je Prirodna Vibracija.

U Svetu, Ljubav koja plovi kroz Esenciju je Čista, Prirodna Ljubav. Ali Ljubav koja je stavljena u akciju je Evolucijska i Univerzumska Ljubav. I faktor koji stavlja u Dejstvo i Nadgleda ovu Ljubav postiže Vrednost paralelno Evoluciji i Svesti ljudi. Jer, Ljubav je ogromna Vibracija koja se ne nalazi u sitnim Osećanjima.

Prezentirano za vašu Informaciju.SISTEM

RECEPT ZA ŽIVOT

(Živeti sa Znanjem)

 • 1 - Čovečanstvo po prvi put prevazilazi Granice Dimenzija koje su mu poznate.

 • 2 - Vaša Planeta prolazi kroz Transformaciju zajedno sa svime što je Stvoreno na njoj.

 • 3 - Prisustvo Istom Medijumu Povećava Frekvencije.

 • 4 - Kote Svake Frekvencije koja se Povećava se mere. Shodno dobijenim rezultatima, tim Ljudskim Bićima se Određuje Staza koju treba da pređu.

 • 5 - Kosmičke Energije Nose Znanje. Ovo Znanje vrši Pritisak na Spoznaju, vi postajete Uznemireni.

 • 6 - Vaš Duh biva Više Uznemiren Proporecionalno Moći i Jasnoći Primljenog Znanja.

 • 7 - Pošto Ljudsko Biće ovo ne Zna, ono postaje još Uznemirenije i Tužnije.

 • 8 - Tuga je stimulišući Faktor koji Napreže Svest, i tako je još više aktivira.

 • 9 - Sa povećanjem Svesti i buđenjem Spoznaje, Uznemirenost se gubi.

 • 10 - Ljudsko Biće se Razvija na ovaj Način, Božanski Mir se Postiže na ovaj Način.

 • 11 - Ovo je Zakon Prirode. Čak ni Beba ne može da se Rodi bez Bola tokom Porođaja.

 • 12 - Ljudsko Biće privlači negativne struje u proporciji sa rastom sopstvene pozitivnosti.

 • 13 - Kosmičke struje utiču na pozitivne Moći Ćelija.

 • 14 - Ova Situacija Priprema Ćelije Tela na Snažnije Frekvencije.

 • 15 - Na ovaj Način, nova Moć se dodaje na Moć Ljudskog Bića i vaša Telesna Moć se osnažuje.

 • 16 - Ovo je neophodan Korak za Spas.

 • 17 - Kosmičke struje Otkrivaju Istinske Personalnosti Ljudskih Bića.

 • 18 - Ovo je Nezaobilazni Završetak. Ljudska Bića su testirana od strane Ljudskih Bića.

 • 19 - Osoba koja poseduje Mir i koja se Integrisala unutar sebe, koja je Sve Prihvatila, kročila je u Spas.


SISTEM
 • SVA uvodna predavanja o Knjizi Znanja su besplatna i otvorena za javnost. Na njima ćete čuti najosnovnije informacije o Knjizi i njenom planetarnom programu ujedinjavanja. Takođe, oni koji žele će dobiti na poklon Uvodni Set od 3 poglavlja iz Knjige Znanja, kako bi imali priliku da dožive njenu energiju i informacije.